2004

U c h w a ł a Nr XXII/105/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004r.

 
w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek  na 2004 rok
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568),  art. 109, 112, 124,  ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
§  1
 
w Uchwale  Nr XV/77/04 Rady Gminy Turek  z dnia 4 lutego 2004 r. , zmienionej :
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek  z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian z budżecie  gminy Turek na 2004 r.,
-    Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.,
-    Zarządzeniem Nr 26/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XXII/103/04  Rady Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
1.    W § 1 dochody budżetu gminy  kwotę 10.390.662,35 zł. zastępuje się  kwotą  10.438.274,35 zł.
w tym:
-    dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  969.115,00 zł. zastępuje się kwotą  939.308,00 zł.
w tym: refundacja na kwotę 25.542,00 zł. za oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.
    
-    dotacje celowe przekazywane  z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin a przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego   kwotę 6.848,00 zł. zastępuje się kwotą 46.920,00 zł.
2.    W § 2 wydatki  budżetu gminy  kwotę 10.763.770,39 zł. zastępuje się kwotą 10.811.382,39  zł.
w tym:
-    wydatki na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  943.573,00 zł. zastępuje się kwotą  913.766,00 zł.
 
3.    W załączniku Nr 1  do uchwały budżetowej  wprowadza się następujące zmiany, zwiększając dochody  budżetu o kwotę  47.612,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 758 rozdz. 75814 § 2440   kwotę   98.048,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 2033   kwotę   34.607,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 0830   kwotę     1.740,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                    
dz. 801 rozdz. 80110 § 2700   kwotę     1.000,00 zł.
          dz. 852 rozdz. 85214 § 2030  kwotę    28.381,00 zł.
          dz. 852 rozdz. 85295 § 2030  kwotę    11.691,00 zł.
       
b)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
       dz. 758 rozdz. 75805 § 2920 o   kwotę  98.048,00 zł. pl. po zm.  13.627,00zł.
 
c)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę       193,00 zł. pl. po zm.    43.992,00zł.
      
d)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 30.000,00 zł. pl. po zm.    117.300,00zł.
     
4.    W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany , zmniejszając  wydatki  budżetu o kwotę  47.612,00   zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)  w zakresie zadań własnych wprowadza się :
          dz. 754 rozdz. 75405 § 6620   kwotę 30.000,00 zł.
          dz. 801 rozdz. 80101 § 4273              34.607,00 zł.
          dz. 801 rozdz. 80101 § 4274              45.393,00 zł.
          dz. 852 rozdz. 85295 § 3110              11.691,00 zł.
       
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa  się :
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę20.000,00 zł. pl.po zm.  873.600,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210               7.719,44 zł.                    53.259,62zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210               5.000,00 zł.                  130.089,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300               1.740,00 zł.                    20.740,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6060               5.000,00 zł.                    20.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440                  468,99 zł.                      3.968,99zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440               3.760,00 zł.                    23.760,00zł.     
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110             28.381,00 zł.                  118.381,00zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 4300             15.000,00 zł.                    17.400,00zł.
      
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza  się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 7.719,44 zł.  pl.po zm.    18.780,56zł.
dz. 754 rozdz. 75405 § 6150            30.000,00 zł.                           
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050            91.153,00 zł.                   247.872,35zł.
       dz. 801 rozdz. 80110 § 4210              2.000,00 zł.                     11.196,00zł.
       dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                 468,99 zł.                   108.731,01zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę        8,64 zł. pl. po zm.     32.804,64zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                  412,96 zł.                       3.912,96zł.
dz. 852 rozdz. 85278 § 3110                  193,00 zł.                     43.992,00zł.
 
e)    w zakresie zadań zleconych zmniejsza się :
dz. 750  rozdz. 75011 § 4440 o kwotę       8,64 zł. pl. po zm.       1.391,36zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110            30.000,00 zł.                      97.300,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219  § 4440                412,96 zł.                        1.087,04zł.         
 
5.    W § 4 wydatki z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę1.976.835,74 zastępuje się kwotą 1.910.682,74 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały.
 
6.    W § 13  wprowadza się zmiany w planie finansowym z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                  
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
   załącznik                                                                                
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok