2004

UCHWAŁA Nr XXIV/115/04 Rady Gminy T u r e k z dnia 29 listopada 2004 r.

 
UCHWAŁA   Nr  XXIV/115/04
Rady   Gminy      T u r e k
z  dnia  29 listopada 2004 r.
 
 sprawie  opłaty  targowej  na 2005 rok  .
 
 
                     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203), art.19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595, z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959) oraz art. 47 § 4 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami: z 1997r. Dz.U. Nr 160 poz. 1083, z 1998r. Dz.U. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Dz.U. Nr 11 poz.95, z 2000r. Dz.U. Nr 94 poz. 1037, Dz.U. Nr 116 poz. 1216, Dz.U. Nr 120 poz. 1268,  Dz.U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 Dz.U. Nr 16 poz. 166, Dz.U. Nr 39 poz. 459, Dz.U. Nr 42 poz. 475, Dz.U. Nr 110 poz. 1189,Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 130 poz. 1452, z 2002r. Dz. U. Nr  89 poz. 804, Dz.U.  Nr 113 poz. 984,Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1188, Dz.U. Nr 137 poz. 1302, Dz.U. Nr 170 poz. 1660, z Dz. U. Nr 228 poz. 2255, Dz.U. Nr 228 poz. 2256, z 2004r. Dz.U. Nr 29 poz. 257, Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 68 poz. 623, Dz. U. Nr 91 poz. 868, , Dz.U. Nr 116 poz. 1205, Dz.U. Nr 122 poz. 1288, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 162 poz.1692  Dz. U. Nr 173 poz. 1808 / i pkt.5 lit. "a" obwieszczenia Ministra Finansów z 26.10.2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr  46 poz. 794)
Rada Gminy  T u r e k   uchwala  , co następuje  :
 
§  1
 
Rada  Gminy  Turek  określa  następujące  stawki  dzienne opłaty  targowej :
 
1. Od   sprzedaży  zwierząt   :
    a/  za konia          /1szt /                                                                              7,00  zł.
    b/  za  krowę        /1szt/                                                                               7,00  zł.
    c/  za jałowiznę   i źrebięta        / 1 szt/                                                        5,00  zł.                                                                
    d/  za  cielęta                              / 1 szt/                                                       5,00  zł.
    e/   trzoda chlewna
          -  za prosięta             / 1 szt./                                                                  1,00 zł.
       - za sztuki   duże      / 1 szt./                                                                   2,00 zł.
 
2. Z tytułu  sprzedaży produktów rolnych  z  samochodu ciężarowego
    lub wozu konnego :                                                                                      6,00 zł.
  
 
3. Z tytułu  sprzedaży artykułów  przemysłowych i spożywczych  z :
   a/  samochodu ciężarowego powyżej 2 ton                                                14,00 zł .
   b/  samochodu ciężarowego poniżej   2 ton i samochodu osobowego :     10,00 zł.
 
4.Z tytułu wystawienia do sprzedaży  artykułów  przemysłowych
/  z ręki , kosza /                                                                                         2,00 zł.
 
5.    Z tytułu  wystawienia artykułów spożywczych i  przemysłowych  do sprzedaży
w gastronomii  obwoźnej                                                                         13,00 zł.
 
 
6.    Z tytułu  wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni :
a/  do 6 m2                                                                                               -  7,00 zł.                
      b/  od 6 -15 m2                                                                                      - 12,00 zł.
      c/  powyżej  15 m2                                                                                 - 17,00 zł.
 
7.    Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów  sprzedawanych
a/  z łóżka  , stołu lub ziemi  na 1m2                                                      -   2,00 zł.
 
§  2
 
1.  Opłatę targową  pobiera się  na targowisku  oraz  we wszystkich innych    
     miejscach na  terenie gminy  Turek , w których prowadzona jest sprzedaż .
2.  Opłatę  targową  pobiera w drodze inkasa   Pani  Jadwiga Kowalska  - Cisew 7
     za  wynagrodzeniem  w  wysokości   70%  zebranej opłaty targowej .
3.  Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w 
     kasie Urzędu Gminy Turek  w terminie do  5 każdego miesiąca, za miesiąc 
     poprzedni  z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać 
     do dnia 31 grudnia każdego roku.
 
§  3
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek .
 
§  4
 
Traci moc uchwała  Nr  XIII/64/03  Rady Gminy Turek  z dnia  27 listopada 2003roku. w sprawie  opłaty targowej na 2004 r.
 
§  5
 
Uchwała  wchodzi w życie   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych w 2005r.
                                                    
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady  Gminy
 
                                                                                           ( Ireneusz Kolenda ) 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok