2004

Uchwała Nr XXIV/118/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.

                                                                                                          
 
Uchwała Nr XXIV/118/04
Rady Gminy Turek
z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
                  za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
 
 
                              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203), art. 6 lit. "b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami : z 1994r. Dz.U. Nr 1 poz.3, z 1996r. Dz.U. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Dz. U. Nr 43 poz. 272,  Dz.U. Nr 137 poz. 926,  z 1998r. Dz.U. Nr 108 poz. 681,  z 2001r. Dz.U. Nr 81 poz. 875,  z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1680, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. 162 poz. 1568) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym  ( Dz.U.  Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826), art. 6 ust.1 pkt. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. .  Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, , Dz.U. Nr 188, poz. 1840 Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,  Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595z 2004r.  Dz.U. Nr 96 poz. 959) oraz art. 47 § 4 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja
podatkowa / Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami: z 1997r. Dz.U. Nr 160 poz. 1083, z 1998r. Dz.U. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Dz.U. Nr 11 poz.95, z 2000r. Dz.U. Nr 94 poz. 1037, Dz.U. Nr 116 poz. 1216, Dz.U. Nr 120 poz. 1268,  Dz.U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 Dz.U. Nr 16 poz. 166, Dz.U. Nr 39 poz. 459, Dz.U. Nr 42 poz. 475, Dz.U. Nr 110 poz. 1189,Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 130 poz. 1452, z 2002r. Dz. U. Nr  89 poz. 804, Dz.U.  Nr 113 poz. 984,Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1188, Dz.U. Nr 137 poz. 1302, Dz.U. Nr 170 poz. 1660, z Dz. U. Nr 228 poz. 2255, Dz.U. Nr 228 poz. 2256, z 2004r. Dz.U. Nr 29 poz. 257, Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 68 poz. 623, Dz. U. Nr 91 poz. 868, , Dz.U. Nr 116 poz. 1205, Dz.U. Nr 122 poz. 1288, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 162 poz.1692  Dz. U. Nr 173 poz. 1808/
Rada Gminy Turek uchwala  , co następuje :
 
§  1
 
Zarządza się pobór w drodze inkasa  podatku od nieruchomości ,  podatku rolnego oraz podatku leśnego należnych od osób fizycznych .
 
§  2
 Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi.
 
§  3
 
Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się kwartalnie , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
§  4
 
Traci moc Uchwała Nr  XIII/66/03 Rady Gminy Turek z dnia  27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
§  5
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek .
 
§  6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku .
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                     ( Ireneusz Kolenda )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                               do Uchwały Nr XXIV/118/04
                                                                               Rady Gminy Turek
                                                                               z dnia 29.11.2004r.
 
Wykaz wysokości  prowizji dla poszczególnych sołectw
za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości
 
                      lp.           nazwa sołectwa                           kwota
                                                                                     
1.              Albertów                                     350 zł.  
2.              Budy Słodkowskie                      210 zł. 
3.              Chlebów                                      232 zł.   
4.              Cisew                                          750 zł.  
5.              Dzierżązna                                  210 zł.  
6.              Grabieniec                                   353 zł. 
7.               Kalinowa                                     243 zł.
8.               Kaczki Średnie                            266 zł.
9.               Korytków                                    187 zł.
10.            Kowale Księże                            298 zł.                                   
11.            Obrzębin                                      441 zł.
12.            Obrębizna                                    210 zł.
13.            Pęcherzew                                   176 zł.
14.            Słodków Kolonia                         409 zł.
15.            Słodków                                       376 zł.
16.            Turkowice                                    529 zł.
17.            Szadów Księży                            243 zł. 
18.            Warenka                                       166 zł.
19.            Wietchinin                                    276 zł.
20.            Żuki                                              353 zł. 
 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                         ( Ireneusz Kolenda )
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok