2004

Uchwała Nr XXIV/119/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.

 
 
 
Uchwała Nr XXIV/119/04
Rady Gminy Turek
z dnia  29 listopada 2004r.
 
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
                  transportowych na 2005 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, .  Dz.U. Nr 153 poz. 1271 Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203), art.10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 188 poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,  Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595, z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8.10.2004 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących  w 2005 roku ( M.P. Nr 43 poz. 753) oraz pkt.3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2004 r.  w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46 poz. 794)
 
                   
Rada Gminy Turek uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
 
I.    Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           560 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                      764 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                              905 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
     od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                    1.298 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton :        415 zł.
     z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  prowadzoną przez 
     podatnika podatku   rolnego
 
4.    Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                701 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                       1.538 zł.
 
II.    Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później posiadających katalizatory :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                            539 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                       735 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                               870 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
      od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                    1.248 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton 399 zł.,
     z wyjątkiem  związanych  z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną          
     przez  podatnika podatku rolnego                                          
 
4.    Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                 674 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         1.479 zł.
 
 
III.    Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             577 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         787 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 932 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                       1.337 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i  poniżej 12 ton  427 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika  podatku rolnego
                                                           
4.    Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                    721 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                           1.583 zł.
 
IV.    Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 
 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                              555 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         756 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 896 zł.
 
2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
     pojazdów  :  
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                       1.285 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton  411 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika   podatku rolnego                                                             
 
4.    Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                    692 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                           1.521 zł.
 
V.    Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
      - o liczbie osi  - dwie                                                             1.339 zł.
      - o liczbie osi - trzy                                                              1.325 zł.
      - o liczbie osi cztery i więcej                                                 1.312 zł.
     b)  równej lub wyższej niż 18 ton  , a mniejszej niż 29 ton     :
             - o liczbie osi - dwie                                                              1.771 zł
 - o liczbie osi - trzy                                                               1.753 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                                1.736 zł.
                                     
     c) równej lub wyższej niż 29 ton   :
           - o liczbie osi - dwie                                                               2.388 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                               2.378 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                               2.354 zł.
   
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
 
     a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton  włącznie   :
          - o liczbie osi - dwie                                                                1.819 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                               1.800 zł.
 
b)    powyżej  36 ton  :
     - o liczbie osi - dwie                                                               2.354 zł.
     - o liczbie osi - trzy                                                                2.330 zł.
 
3.    Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
      pojazdów :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                             623 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                              617 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                                699 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - jedna                                                           1.246 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                            1.225 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                             1.213 zł.
 
c)    powyżej 36 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                          1.573 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                           1.557 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                            1.542 zł.
 
VI.    Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18  ton :                                                                         
           - o liczbie osi - dwie                                                            1.379 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                              1.364 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                             1.350 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton :
- o liczbie osi - dwie                                                            1.825 zł.
 - o liczbie osi - trzy                                                            1.806 zł.
            - o liczbie osi - cztery i więcej                                            1.787 zł.
 
c)    równej lub wyższej niż 29 ton :
- o liczbie osi - dwie                                                            2.424 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                              2.368 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej                                             2.452,80 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton  a mniejszej niż 31 ton :
           - o liczbie osi - dwie                                                              1.838 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                               1.819 zł.      
b)    równej lub wyższej  niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                           1.937,76 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                            1.778 zł.
c)     równej lub wyższej niż 40 ton :
          - o liczbie osi - dwie                                                               2.378 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                               2.548,65 zł.
 
3.    Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                               642 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                                636 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                                  973 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton a do  36 ton włącznie :
          - o liczbie osi - jedna                                                              1.283 zł.
           - o liczbie osi - dwie                                                              1.333 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                                1.257 zł.
 
c)    powyżej 36 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                             1.619 zł.
          - o liczbie osi - dwie                                                                1.754 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                                 1.587 zł.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek .
 
§ 3
 
 
Traci moc Uchwała Nr XIII/63/03 Rady Gminy Turek z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok
 
                                                                                 § 4
 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie  do wymiaru podatku  na 2005 rok.
 
 
 
 
                Przewodniczący  Rady Gminy
 
                                                               (Ireneusz Kolenda )
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok