2004

UCHWAŁA NR XXIV/122/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV/122/04
RADY GMINY TUREK
Z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz.1271, Dz.U.Nr 214 poz.1806 z 2003r, Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz. 1568 z 2004r, Dz.U.Nr 102 poz.1055, Dz.U.Nr 116 poz. 1203), art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz.U.Nr 62 poz.718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U.Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U.Nr 74 poz. 676, Dz.U. 113 poz.984, z 2003r. Dz.U.Nr 65 poz.595, z 2004r. Dz.U.Nr 96 poz.959) w związku z art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zmianą: Dz.U.Nr 99, poz.1001 z 2004r) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
1.Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.
2.O sprawieniu pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.
3.Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.
 
§ 2
 
Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
1)zakup trumny,
2)zakup niezbędnego ubrania,
3)przechowanie zwłok,
4)przygotowywanie zwłok do pochówku,
5)przewóz zwłok,
6)obsługę przy pochówku,
7)inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.
 
§ 3
 
1.Gmina zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotem po wcześniejszym określeniu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.
2.Zapisy ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.
 
§ 4
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na postawie:
1)wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,
2)rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Gminy Turek.
 
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                         / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
                              DO UCHWAŁY NR XXIV /122/ 04
           RADY GMINY TUREK
             z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
 
 
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
 
 
 
Przepis art. 44 ustawy o pomocy społecznej określa, iż sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 
Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.
 
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                         / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok