2004

UCHWAŁA NR XXIV/123/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV / 123/ 04
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. dz,U.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558 Dz.U.Nr  113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz.1271,Dz.U.Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz.1568 z 2004r. Dz.U.Nr 102 poz.1055, Dz.U.Nr 116 poz. 1203), art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U.Nr 46 poz.499, z 2002r. Dz.U.Nr 74 poz.676, Dz.U.Nr 133 poz.984, z 2003r. Dz.U.Nr 65 poz.595, z 2004r.Dz.U.Nr 96 poz.959), w związku z art. 50 ust.6, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz,U.Nr 64, poz.593 ze zmiana: Dz.U.Nr 99 poz.1001 z 2004r.) Rada Gminy w Turku uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
1.Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
2.Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych maja osoby samotne, osoby samotnie mieszkające i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.
 
§ 2
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
 
§ 3
 
1.Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2.Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana z urzędu.
§ 4
 
Wymiar i zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
 
§ 5
 
Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
§ 6
 
Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Cena za 1 godzinę usługi ustalana jest corocznie zarządzaniem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Turku z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na ten cel przez gminę w roku poprzednim.
 
§ 7
 
1.Wysokość opłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.
2.Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz osobom, które przekroczyły setny rok życia.
§ 8
 
1.Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w § 7 ust.2 zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od obowiązku żądania zwrotu należności za usługi opiekuńcze lub w części, zwłaszcza ze względu na:
a)korzystnie co najmniej z dwóch rodzajów usług.
b)konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej.
c)konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobę wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekłe chorą.
d)posiadania przez osobę korzystającą z usług znacznego stopnia niepełnosprawności.
 
§ 9
Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku wskazane w decyzji administracyjnej lub Kasy Urzędu Gminy w Turku.
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 11
Traci moc uchwała Nr XXIV/134/97 z dnia 24 kwietnia 1977r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                                                                    
                                                                                              Przewodniczący Rady                                                                                         
 
                                                                                               / Ireneusz Kolenda /
                                           
 
                                             Załącznik
                                                                             Do uchwały nr XXIV/123/04
                                                                  Rady Gminy w Turku
                                                                     z dnia 29 listopada 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dochód w rodzinie % kryterium
Wysokość odpłatności za jedną godzinę
dochodowego osoby samotnie
usługi w % dla osób:
 
gospodarującej lub kryterium
 
 
 
dochodowego na osobę w rodzinie  wg ustawy o
Samotnych
Samotnie
Osób w
pomocy społecznej
 
gospodarujących
rodzinie
101-150%
5%
10%
15%
151-200%
10%
15%
20%
201-250%
15%
20%
30%
251-300%
20%
30%
50%
301-350%
30%
50%
70%
351-400%
50%
70%
100%
401-450%
70%
100%
100%
powyżej 500%
100%
100%
100%
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                         / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
       UZASADNIENIE DO                       UCHWAŁY NR XXIV / 123/04
          RADY GMINY TUREK
            z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 
 
Przepis art.50 ustawy o pomocy społecznej nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
 
Zgodnie z art.50 ust.1-5 w/w ustawy:
1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2.Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4.Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających  z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5.Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
 
 
   Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 w/w ustawy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
 
W świetle powyższego podjecie uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                               
                                                                                          
                                                                                          / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
           
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok