2004

UCHWAŁA NR XXIV/124/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV/124/04
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 listopada 2004r.
 
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
 
Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami:z 2002r. Dz.U.Nr 23 poz.220, Dz.U.Nr 62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz.1271, Dz.U.Nr 214 poz.1806 z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz.717,Dz.U.Nr 162 poz.1568 z 2004r.Dz.U.Nr 102 poz.155, Dz.U.Nr 116 poz.1203), art.4 ust.2 ustawy z dnia 20lipca 2000r. o ogłaszaniu katów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU.Nr 62 poz.718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U.Nr 46 poz.499, z 2002r. Dz.U.Nr 74 poz.676, Dz.U.Nr 113 poz.984, z 2003r. Dz.U.Nr 65 poz.595, z 2004r. Dz.U.Nr 96 poz.959),w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 ze zmianą: Dz.U.Nr 99, poz.1001 z 2004 roku) Rada Gminy ustala co następuje:
 
 
§ 1
 
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/91/96 z dnia 26 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
 
§ 3
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
 
 
                                                                                                  / Ireneusz Kolenda /
 
UZASADNIENIE
                               DO UCHWAŁY NR  XXIV / 124/04
           RADY GMINY TUREK
            z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
 
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
 
 
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej dokonano analizy postanowień obowiązującego Statutu, która wskazuje potrzebę znowelizowania jego regulacji pod kątem stworzenia możliwości racjonalnej organizacji działania i wykonywania zadań GOPS.
 
Podjęcie uchwały w powyższej sprawie stało się uzasadnione.
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                        
                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
 
 
                                                                                                  / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUT
GMNINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TURKU
 
 
 
 
Rozdział 1
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, zwany dalej ,,Ośrodkiem’’ działa na terenie gminy Turek.
 
§ 2
Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Turek.
 
§ 3
Szczegółową organizację, porządek wewnętrzny i czas pracy określa regulamin pracy ośrodka.
 
 
Rozdział 2
 
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 4
1.Osrodek realizuje zadania Gminy Turek z zakresu pomocy społecznej.
2.Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, należące do zadań własnych Gminy. Rozszerzenie zakresu zadań Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady.
3.Osrodek realizuje programy z zakresu pomocy społecznej.
4.W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku działa jako organ I instancji.
5.Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.
 
 
Rozdział 3
 
Zarządzanie Ośrodkiem
 
§ 5
1.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany każdorazowo przez Wójta Gminy.
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej corocznie składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia zakres istniejących potrzeb.
4.Szczegółowe zasady pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin pracy.
5.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczyna, w ramach obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
6.W swych działaniach Kierownik Ośrodka przestrzega obowiązujące przepisy oraz kieruje się dobrem objętych nimi osób.
 
 
Rozdział 4
 
Organizacja Ośrodka
 
§ 6
 
1.Osrodek jest gminna jednostką organizacyjną.
2.Ośrodek realizuje zadania należące do właściwości gminy.
3.Kierownik Ośrodka zapewnia sprawne funkcjonowanie ośrodka, warunki pracy oraz organizuje pracę biurową i środowiskową.
4.Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5.System kontroli wewnętrznej w Ośrodku wynika z pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków.
6.Ośrodek gospodarując mieniem komunalnym zapewnia jego ochronę.
 
 
Rozdział 5
 
Postanowienia końcowe
 
§ 7
 
Ośrodek przygotowuje projekty uchwał rady oraz zarządzeń Wójta w sprawach wynikających z zakresu wykonywanych przez Ośrodek zadań, w tym projekty zmian statutu zapewniając zgodność tych aktów z obowiązującymi przepisami prawa.
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok