2004

UCHWAŁA NR XXIV/125/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXIV/125/04
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Dz.U.Nr 23 poz.220, Dz.U.Nr 62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153 poz.1271. Dz.U.Nr 214 poz.1806 z 2003r.Dz.U.Nr 80 poz.717, Dz.U.Nr 162 poz.1568 z 2004r. Dz.U.Nr 102 poz.1055, Dz.U.Nr 116 poz.1203) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U.Nr 46 poz.499, z 2002r. Dz.U.Nr 74 poz.676, Dz.U.Nr 113 poz.984, z 2003r. Dz.U.Nr 65 poz.595, z 2004r. Dz.U.Nr 96 poz.959) w związku z art.41 pkt 2 i art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr poz. ze zmianą: Dz.U.Nr 99 poz.1001 z 2004r.) Rada Gminy w Turku uchwala co następuje:
 
§ 1
Zasiłki celowe i okresowe mogą być udzielane w szczególnych przypadkach pod warunkiem zwrotu osobom i rodzinom o dochodach przekraczających wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 2
1.Osoby i rodziny korzystające z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu zobowiązane są do zwrotu udzielonej pomocy w zależności od posiadanego dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2.Kwota świadczenia podlegająca zwrotowi może zostać podzielona na nie więcej niż
12 miesięcznych rat.
3.Ilość rat, termin uiszczenia kwot tytułem zwrotu udzielonej pomocy określa każdorazowo w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku uwzględniając sytuację osoby lub rodziny.
4.Kwoty do zwrotu uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazane w decyzji administracyjnej lub do Kasy Urzędu Gminy w Turku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XXV/133/97 Rady Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 1997r. w sprawie zasad przyznawania zasiłków celowych zwrotnych z funduszów własnych gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
 
                                                                                           / Ireneusz Kolenda /
                                                                                                Załącznik
                                                                                          Do uchwały Nr XXIV/125/04
                                                                          Rady Gminy Turek
                                                                                     z dnia 29 listopada 1990r.
 
 
 
 
 
 
Dochód w rodzinie % kryterium
Procentowa wysokość zwrotu udzielonego zasiłku              
dochodowego osoby samotnie
 
 
gospodarującej lub kryterium
 
 
dochodowego na osobę w rodzinie
 
 
w/g ustawy o pomocy społecznej
 
 
 
Osoba samotna
w rodzinie
101-130%
30%
30%
131-150%
50%
50%
151-200%
80%
100%
powyżej 200%
100%
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący rady
 
 
                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE DO                UCHWAŁY NR XXIV /125/04
    RADY GMINY TUREK
      z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
 
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
 
 
Przepis art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 
 
Zgodnie z art.96 ust.2 w/w ustawy:
 
wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
 
 
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 i 5 w/w ustawy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok