2004

U c h w a ł a Nr XXV/126/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004r.

                  
U c h w a ł a    Nr XXV/126/04
Rady   Gminy   Turek
z dnia  30 grudnia 2004r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek  na 2004 rok
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568),  art. 109, 112, 124,  ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
§  1
 
w Uchwale  Nr XV/77/04 Rady Gminy Turek  z dnia 4 lutego 2004 r. , zmienionej :
-    Zarządzeniem Nr 11/04 Wójta Gminy Turek  z dnia 31.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XVII/88/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian z budżecie  gminy Turek na 2004 r.,
-    Zarządzeniem Nr 20/04 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XIX/96/04 Rady Gminy Turek z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.,
-    Zarządzeniem Nr 26/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Uchwałą Nr XXII/103/04  Rady Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Uchwałą Nr XXII/105/04 Rady Gminy Turek z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 r.
-    Zarządzeniem Nr 34/04 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-    Zarządzeniem Nr 47/04 Wójta Gminy Turek z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004r.
-     
wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 10.419.751,35 zł. zastępuje się kwotą  10.528.310,30 zł.
w tym:
-    dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  912.686,00 zł. zastępuje się kwotą  914.686,00 zł.
w tym: refundacja na kwotę 31.655 zł. za oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.
 
-    dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane  przez gminę na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej a przekazywane przez Ministra Kultury  w kwocie 1.100,00 zł.
 
2.    W § 2 wydatki  budżetu gminy  kwotę 10.786.746,39 zł. zastępuje się kwotą 10.901.418,34  zł.
w tym:
-    wydatki na realizację zadań bieżących, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę  881.031,00 zł. zastępuje się kwotą  883.031,00 zł.
 
3.    W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając  dochody budżetu o kwotę 108.558,95 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
    a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
            dz. 758 rozdz. 75802 § 2750  kwotę    56.023,00 zł.
            dz. 801 rozdz. 80101 § 2700                  1.000,00 zł.
            dz. 900 rozdz. 90015 § 6610                  3.850,00 zł.
            dz. 900 rozdz. 90095 § 0740                     263,68 zł.
            dz. 921 rozdz. 92116 § 2020                  1.100,00 zł.
     
    b)   w zakresie zadań własnych zwiększa się :
            dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 o kwotę    1.947,00 zł. pl. po zm.      48.947,00zł.
            dz. 700 rozdz. 70005 § 0470                 2.500,00 zł.                       18.500,00zł.
            dz. 750 rozdz. 75023 § 0920               15.000,00 zł.                       20.000,00zł.
            dz. 756 rozdz. 75618 § 0480               11.935,27 zł.                       53.935,27zł.
            dz. 756 rozdz. 75619 § 0460                 4.500,00 zł.                         7.500,00zł.
            dz. 801 rozdz. 80110 § 2700                    500,00 zł.                         1.500,00zł.           
           dz. 854 rozdz. 85412 § 0830              17.940,00 zł.                       57.940,00zł.   
    c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
           dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę   10.000,00 zł. pl. po zm.                  0zł.
     
      d)   w zakresie zadań zleconych zwiększa się:
       dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  2.000,00 zł. pl. po zm.     609.503,00zł.
 
4.    W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące   
     zmiany , zwiększając   wydatki  budżetu o kwotę  114.671,95   zł. w 
     następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)  w zakresie zadań własnych wprowadza się :
          dz. 010 rozdz. 01009 § 2580   kwotę       6.000,00 zł.
          dz. 801 rozdz. 80110 § 3240                      500,00 zł.
          dz. 852 rozdz. 85219 § 3020                      200,00 zł.
     
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa  się :
            dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 o kwotę  1.000,00 zł. pl.po zm.     7.848,00zł.
     
dz. 600 rozdz. 60016 § 6052 o kwotę   5.000,00 zł. pl.po zm. 380.830,65zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300               23.063,00 zł.                106.863,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                 6.000,00 zł.                193.850,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010               22.000,00 zł.             2.135.200,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                 4.000,00 zł.                468.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                    600,00 zł.                  61.550,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4274                 1.463,40 zł.                  51.856,40zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                    812,00 zł.                  72.666,00zł.
       dz. 801 rozdz. 80101 § 6060                 1.684,00 zł.                  46.684,00zł.
       dz. 801 rozdz. 80195 § 4270                 1.476,60 zł.                    2.476,60zł.
       dz. 851 rozdz. 85154 § 4300               11.935,27 zł.                  93.065,13zł.
       dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                    100,00 zł.                       400,00zł.
       dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                 2.000,00 zł.                    7.200,00zł.
       dz. 854 rozdz. 85412 § 4300               17.940,00 zł.                  78.989,41zł.
       dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                 3.000,00 zł.                  12.000,00zł.
       dz. 900 rozdz. 90015 § 4260                 6.113,00 zł.                191.655,00zł.
       dz. 900 rozdz. 90015 § 4300               25.000,00 zł.                104.000,00zł.
       dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                 1.500,00 zł.                    9.500,00zł.
       dz. 921 rozdz. 92116 § 2550                 1.100,00 zł.                  49.100,00zł.
                                                   
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza  się:
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 24.815,32 zł. pl. po zm. 180.184,68zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4270                5.000,00 zł.                            
 
d)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę   2.000,00 zł. pl. po zm. 588.908,68zł.
      
5.    W § 4 wydatki z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę1.910.682,74 zastępuje się kwotą 1.917.366,74 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały.
 
6.    Załącznik  Nr 8 do uchwały budżetowej  określający limit wydatków  na wieloletnie programy inwestycyjne , otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7.    W § 13  wprowadza się zmiany w planie finansowym z zakresu  administracji
     rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
     ustawami. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie  
     zgodnie z  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy                                  
                                                         
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
                                                                                    Załącznik Nr  1
                                                                                    do Uchwały  Nr XXV/126/04
                                                                                    Rady Gminy Turek
                                                                                    z dnia   30.12.2004r.
 
 
                         Plan   inwestycji na  2004  rok
 
Dz.
Nazwa zadania
Planowana wartość
 
600
 
TRANSPORT
1.    Budowa drogi w m. Wrząca
2.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
3.    Budowa drogi w m. Obrzębin
4.    Budowa drogi w m. Warenka
5.    Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie
6.    Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz parkingu przy cmentarzu w m. Kaczki Średnie
7.    Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi          
wojewódzkiej w m.  Szadów Pański
8.   Dokumentacja na bud. dróg ( Żuki-Turkowice, Szadów P., Pęcherzew, Kowale K. , Wietchinin
 
1.528.600,00 zł.
475.000,00 zł.
180.000,00 zł.
200.000,00 zł.
253.600,00 zł.
230.000,00 zł.
150.000,00 zł.
 
20.000,00 zł.
 
20.000,00 zł.
 
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.    Zakup komputerów i  oprogramowania
 
15.000,00 zł.
15.000,00 zł.
 
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.    Zakup  komputerów dla Szkół Podstawowych w m. Kaczki Sr. , Żuki, Śłodków, Gimnazjum w m. Żuki 4 x 15.000,00 zł. i kserokopiarki.
2.    Przygotowanie remontu bieżącego i rozbudowy w ZSP w Słodkowie
3.    Remont S.P. w Chlebowie
4.    Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum
314.556,35 zł.
 
61.684,00 zł.
 
 
185.872,35 zł.
62.000,00 zł.
5.000,00 zł.
852
POMOC SPOŁECZNA
1.   Zakup komputera, programów komputerowych
7.062,00 zł.
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.    Opracowanie dokumentacji  na rekultywacje gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Cisew
2.    Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
52.148,39  zł.
 
 
7.148,39 zł.
 
45.000,00 zł.
 
 
Razem
1.917.366,74 zł.
 
 
                                      
                                                                                    Załącznik Nr 2
                                                                                     do Uchwały Nr XXV/126/04
                                                                                     Rady Gminy Turek
                                                                                     z dnia  30.12.2004r.
 
 
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 
 
 
Nr
Nazwa programu
Jednostka realizująca program
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
w tym:
wydatki
w  2003r.
rok 2004
rok 2005                          
rok 2006
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Słodków Kol., Obrzębin i Turek
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
1.035,46zł.
1035,46zł.
0 zł.
0 zł.
0 zł.
2.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca II etap
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
475.859,93zł.
859,93zł.
475.000,00zł. z czego:
1.    budżet     Gminy
274.251,32zł.
2. Środki finansowe do pozyskania SAPARD
200.748,68zł.
0 zł.
0 zł.
3.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie
Urząd Gminy Turek
2003- 2004
184.326,43 zł.
4.326,43zł.
180.000,00zł.
z czego :
1.    budżet Gminy
106.579,33zł.
2. Środki finansowe do pozyskania SAPARD
73.420,67zł.
0 zł.
0 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Załącznik Nr  3
                                                                                                                        do Uchwały Nr XXV/126/04
                                                                                                                        Rady Gminy Turek
                                                                                                                        z dnia 30.12.2004r..
 
Plan finansowy z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom
samorządu gminnego  ustawami .
 
dz.
rozdz.
§
Wyszczególnienie
plan dotacji
plan wydatków
750
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2005-04-07 13:40:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2005-04-07 13:40:52)
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy za 2005 rok.
W sprawie : nabycia oraz zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
sprawie opłaty targowej na 2005 rok .
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Konin
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Turek uprawnień w przedmiocie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących m
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej położonej we wsi Chlebów
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2005 r.
w sprawie : zaopiniowania wniosku dot. budowy zbiornika małej retencji w miejscowości Kowale Księże .
w sprawie: odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Turek w granicach terenu górniczego "Adamów"
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Turek publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie : udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Grabieniec
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży bezprzetargowej na własność lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Turek.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie: przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek
w sprawie: przystąpienia do Związku i przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego " Koninski Region Komunalny"
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie: Powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
W sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grabieniec stanowiącej własność Skarb Państwa- Nadleśnictwa Turek, z przeznaczeniem na cele mieszkalne
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2004 rok
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Turek za 2003 r. i udzielenia Wójtowi absolutorium.
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich w miejscowości Kowale Księże
w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
w sprawie : sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej we wsi Słodków
w sprawie : sprzedaży przetargowej na własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, stanowiącego własność Gminy Turek wraz ułamkowymi częściami gruntu.
w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie częściowo zadań wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminie Miejskiej Turek .
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 .
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok