2005

UCHWAŁA NR XXVII/143/05 RADY GMINY TUREK z dnia 25 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVII/143/05
RADY GMINY TUREK
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
 
            Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami z 2003 r. w Dz.U. nr 137, poz. 1304, Dz.U. nr 203, poz. 1966, Dz.U. nr 213, poz. 2081 i Dz.U. nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Dz.U nr 96, poz. 959 i Dz.U. nr 179, poz. 1845) Rada Gminy Turek uchwala "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli":
 
 
§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Turek dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek,
2)    nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły, o której mowa w pkt 1,
3)    dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1.
 
§ 3. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1)    80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)    20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego (nagrody Gminy).
 
§ 4. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego, odejściem na rentę lub emeryturę.
 
§ 5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.
 
§ 6. Nagrody mogą być przyznane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.
 
§ 7. 1. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Gminy mogą być przyznawane w szczególności za:
1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
a)    integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b)    prowadzeniu urozmaiconej pracy wychowawczej kształcącej umiejętności wykorzystywania i organizowania czasu wolnego,
c)    przygotowanie i zrealizowanie znaczących w procesie wychowawczym imprez w szkole.
2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a)    stwierdzonych przynajmniej dobrych wynikach nauczania,
b)    zakwalifikowaniu uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadszkolnym,
c)    stwierdzenie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach uczniów,
d)    udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:
a)    zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
b)    prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży chuligaństwa.
4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:
a)    doskonalenie własnego warsztatu pracy,
b)    aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
c)    wprowadzanie programów autorskich i innowacyjnych.
2.    Dyrektorzy szkół powinni również odnosić znaczące efekty w zakresie:
1)    osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych,
2)    bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
3)    umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
4)    dbania o bazę szkolną,
5)    inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
6)    organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej,
7)    współpracy ze środowiskiem w celu pozyskania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły.
3.    Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły i nauczycielowi, jeśli spełniają przynajmniej 4 kryteria wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.
 
§ 8. 1. Z wnioskiem o nagrodę Gminy mogą występować:
1)    dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych,
2)    związki zawodowe po zasięgnięciu opinii przełożonego,
3)    stanowisko ds. oświaty po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.
2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Gminy należy podać efekty osiągane przez nauczyciela.
3. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Wójt podejmuje samodzielnie.
4. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
 
§ 9. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej za:
1)    uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć,
2)    zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym,
3)    zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach,
4)    wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5)    wdrażanie własnych programów autorskich,
6)    uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów,
7)    uzyskiwanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów,
8)    prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej za:
1)    zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
2)    zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,
3)    aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.
3. W pozostałym zakresie:
1)    usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
2)    udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli,
3)    kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
4)    pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,
5)    czynny współudział w przygotowywaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,
6)    wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.
4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody dyrektora szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.
 
§ 10. 1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:
1)    rada szkoły,
2)    rada pedagogiczna,
3)    rada rodziców,
4)    zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa.
2. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama z wnioskiem nie wystąpiła.
3. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 12. W uchwale Nr XV/78/04 Rady Gminy Turek z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Turek skreśla się "§ 8. Nagrody i inne świadczenia".
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXVII/143/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
 
            W ustawie z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 179, poz. 1845) zmieniono brzmienie art. 49 Karty regulującego nagrody dla nauczycieli. W związku z tym powstała konieczność dostosowania kryteriów i trybu przyznawania nagród do stanu prawnego wynikającego z nowego brzmienia art. 49.
            Projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Gminy Turek.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.