2005

U c h w a ł a nr XXVII/140/05 Rady Gminy T u r e k z dnia 25 lutego 2005 r.

                                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                          U c h w a ł a   nr  XXVII  / 140  / 05
 
                                                          Rady   Gminy    T u r e k
 
                                                          z   dnia   25  lutego  2005 r.
 
 
w sprawie : przyjęcia  gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów
 
                   alkoholowych na rok 2005 .
 
 
                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorzą-
 dzie  gminnym / tekst  jednolity z  2001r.  Dz. U. Nr 142  poz.1591 ze zmianami/  oraz art.4 1 ust. 1 oraz  2  ustawy   z  dnia  26 października  1982r.  o wychowaniu  w   trzeźwości             i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147 poz.1231  ze zmianami /    Rada  Gminy   T u r e k       uchwala :
                                                                        § 1
 
 Uchwala się " Gminny program  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 na rok 2005 "  w brzmieniu  załącznika  do niniejszej  uchwały .
 
 
                                                                        §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.
 
 
                                                                        §  3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia .
 
                                                                 
                                                                        
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    
                                                                                           (  Ireneusz  Kolenda )
 
                                                                                  
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
                                          
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
                                do  Uchwały  nr XXVII / 140 / 05    Rady Gminy  Turek
   
                                                z  dnia   25  lutego   2005 r.                                                       .
 
 
 
                     Nowelizacja ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi   zobowiązała  gminę do  realizacji  gminnego  programu profilaktyki  i rozwią-
zywania  problemów alkoholowych .  Rozwiązywanie tych problemów  jest w świetle
w/w ustawy  zadaniem własnym  gminy .  Naczelną  ideą  ustawy  jest  ograniczenie  dostęp-
ności  alkoholu . Środki na realizację  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów  alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych , które  wnoszone są do kasy  gminy i mogą  być wykorzystane wyłącznie  na realizację wspomnianego programu .
Przyjęcie  gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych
dla gminy  powinno w istotny  sposób przyczynić się do działań profilaktycznych  i   do
złagodzenia  problemów  spowodowanych  nadużywaniem alkoholu .
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               / Ireneusz Kolenda /
                                                                                        
 
                                                                            
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
                PROBLEMÓW      ALKOHOLOWYCH  GMINY  TUREK -  2005rok.
     
CELE    PROGRAMU .
 
1.    Zapobieganie  powstawaniu  nowych problemów  alkoholowych  oraz   
rozmiarów  zmniejszenie  rozmiarów tych, które aktualnie  występują .
2.    Ulepszanie sposobów  radzenia  sobie z problemami aktualnie  występującymi
w gminie .
3.    Zmniejszenie  rozmiarów  naruszeń  prawa na rynku  alkoholowym.
4.    Zwiększenie wiedzy  młodzieży i dorosłych  w zakresie problemów  alkoholowych.
5.    Zmniejszenie udziału nietrzeźwości  wśród przyczyn naruszenia  prawa i porządku
publicznego .
6.    Zmniejszenie ilości  i dolegliwości alkoholowych  zaburzeń życia  rodzinnego
/ przemocy i zaniedbań / .
7.    Promowanie postaw społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  i rozwiązywania
problemów alkoholowych .
8.    Tworzenie  bazy materialnej , organizacyjnej  i merytorycznej  dla realizacji  
programu  .
 
STAN   SZKÓD   I   ZAGROŻENIA
 
Gminę  Turek zamieszkuje  7460 osób  w tym :   2075  dzieci  i  młodzież   do 18 lat
Wskaźnik  bezrobocia  dla powiatu  tureckiego  wynosi   22,5   % ,  z   terenu  gminy  jest zarejestrowanych  668 osób   bezrobotnych  w tym  366 kobiety .
 
Na terenie  gminy  Turek  w 2004r.  sprzedaż napojów  alkoholowych prowadziły punkty:
 
1. sprzedaży  detalicznej:  21
2. gastronomiczne :  5
 
Z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  przedstawionego przez Policję
wynika , że w 2004roku  odnotowano ogółem :
-    przestępstwa             :    110       w tym  :  
                                                     -      26   przyczyną  ich popełnienia był alkohol
-    interwencje domowe : 33      - 30 przyczyną był  alkohol  - przemoc w rodzinie
-     kolizje drogowe         :     71   -            26       przyczyną  był alkohol              
-    osobom  zatrzymano prawo jazdy 13  :     w tym - 13  osób  przyczyną alkohol 
-    sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu  Grodzkiego:   37    w tym:          
za czyny  spowodowane po użyciu alkoholu lub osoby nietrzeźwe   -  37                 .
-    w  Policyjnej Izbie  Zatrzymań  w Turku  zatrzymano -  17   osób
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         -  2  -
STRATEGIE    DZIAŁANIA
 
1. Przeprowadzenie szkoleń dla członków  gminnej komisji  rozwiązywania
    problemów alkoholowych na rzecz  zapobiegania i rozwiązywania problemów alko-
    holowych  .                                                                                  
 2. Racjonalne ograniczenie  dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów  
   działalności gospodarczej  związanej ze sprzedażą  i konsumpcją  napojów  alkoholo-
    wych  pod względem  jej zgodności  z obowiązującymi  przepisami .
3. Profilaktyczne  oddziaływanie na postawy  i  umiejętności  ważne dla zdrowia  
    psychicznego , fizycznego i trzeźwości  w tym rozpowszechnianie  profilaktycznych
    programów informacyjnych i psychoedukacyjnych  dla dzieci i młodzieży .
4.  Zwiększenie dostępności i skuteczności  terapii  dla osób uzależnionych i ich  rodzin.
5.  Udzielanie rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe, pomocy  
    psychospołecznej  , prawnej w szczególności przed przemocą w rodzinie .
6.    Współdziałanie z  Komisariatem  Policji , Ośrodkiem Pomocy  Społecznej        
i  szkołami    z  terenu gminy .
 
I.    Zwiększenie dostępności pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób
       uzależnionych  od alkoholu i ich rodzin .
 
1.    Współudział w finansowaniu działań  terapeutycznych  prowadzonych przez Ośrodek 
      Wsparcia i Uzależnień  w Turku  mający swoją siedzibę przy  ul. Konińskiej 4       
       tel.289-19-87  od poniedziałku do  piątku  w godz.8 00 do 17 00.
       Ośrodek  jest członkiem  Porozumienia Osób , Organizacji i  Instytucji  Pomagającym  
       Ofiarom Przemocy  w Rodzinie .
2.    Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  skierowane do 
      osób uzależnionych  od alkoholu  i  narkotyków  w celu zmotywowania do podjęcia 
      leczenia odwykowego .
3.    Prowadzenie punktu  konsultacyjnego  udzielającego pomocy  terapeutycznej  psycho-  
społecznej  i  prawnej  osobom z problemem alkoholowym oraz  członkom ich rodzin -   Punkt konsultacyjny zlokalizowany w Urzędzie Gminy Turek czynny w każdy poniedziałek miesiąca   .
4.    Upowszechnianie materiałów informacyjnych  o chorobie  i profilaktyce  alkoholowej  i
      narkotykowej .
 
II.    Udzielanie rodzinom , w których  występują  problemy alkoholowe pomocy 
      psychospołecznej  i prawnej .
 
 1.   Podejmowanie działań interwencyjnych  mobilizujących  osoby  uzależnione od alkoholu
       do podejmowania leczenia dobrowolnego  - realizacja przy współpracy  GOPS oraz  
       Policji . 
 2.   Udzielanie informacji o możliwościach  prawnych oraz wsparcia  osobom  dotkniętym 
       przemocą  domową .
3.    Propagowanie  instytucji i organizacji , do których mogą zgłaszać się  ofiary przemocy  w
 rodzinie .
 
 
 
 
             
                                                                               -  3  -
 
III.    Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej  i edukacyjnej  w
       szczególności  dla dzieci  i młodzieży .
 
1.    Włączenie  zagadnień wychowania w trzeźwości  i o szkodliwości substancji
      uzależniających  do programów pracy  wychowawczej   w szkołach .
2.  Przeprowadzanie  programów profilaktycznych  dla młodzieży  szkół podstawowych   
     i  gimnazjum  oraz spektakli  o tematyce  antyalkoholowej  oraz  o szkodliwości  
     substancji   uzależniających  .
3.    Realizacja  pozalekcyjnych zajęć sportowych  integrujących  psychoprofilaktykę  z
     aktywnością  sportową  - zakup  sprzętu  na realizację  zadania .
4.  Dofinansowanie  letniego wypoczynku dla dzieci i  młodzieży oraz  tzw. " Zielone 
      Szkoły".
5.  Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożo-     
      żonych  alkoholizmem .
6.   Stałe  kontrolowanie wyposażenia punktów sprzedaży alkoholu  w informacje o
       szkodliwości  spożywania  alkoholu  , o  zakazie  podawania osobom  nietrzeźwym
      i  nieletnim  oraz przestrzegania  zasad obrotu  napojami alkoholowymi .
10.  Wspieranie i organizowanie  imprez kulturalnych  i sportowych  bez alkoholu .
11.   Podnoszenie świadomości społecznej o uzależnieniu  alkoholowym i metodach  
      nowoczesnego leczenia uzależnienia od alkoholu  w bezpośrednich  spotkaniach
      z ludnością gminy , posiedzeniach rady  gminy, spotkaniach sołtysów , zebraniach
       rodziców  z terapeutami , psychologami  i specjalistami z dziedziny uzależnień.
12. Współpraca  z Kościołem  w zakresie  zwiększania  wychowania w  trzeźwości  
i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi .
13. Szkolenie osób , które w przyszłości lub obecnie będą  zajmować się  profesjo-
nalnie  pracą z ludźmi  uzależnionymi  i współuzależnionymi  oraz z ofiarami
przemocy w rodzinie .
14.   Współpraca  z Pełnomocnikiem  Wojewody  ds. Uzależnień .
15.   Wyposażenie  Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w niezbędne materiały .                                                                
 
IV .Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób fizycznych , służącej
       rozwiązywaniu  problemów alkoholowych .
 
1.    Wspieranie  działań w prowadzeniu  oraz organizowaniu  imprez  rozrywkowych
bezalkoholowych .
2.    Dofinansowanie instytucji  prowadzących  pracę profilaktyczną  i leczniczą  
 
V.   Wynagrodzenie  członków  Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  
       Alkoholowych  .
 
Ustala  się  wynagrodzenie  za czynną pracę  w Komisji  każdorazowo  /udział w posiedzeniach , wyjazdy do środowiska, wyjazdy  związane z  pracą w Komisji /   - 90,00 zł   / brutto /   słownie złotych :  dziewięćdziesiąt .
        
 
 
 
                                                                    - 4 -
 
 
  VI.     Realizacja  programu .
 
Działania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujęte w Gminnym   programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są realizowane   przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Turku .   
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.