2005

UCHWAŁA NR XXX/148/05 RADY GMINY TUREK z dnia 17 czerwca 2005 r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

UCHWAŁA NR XXX/148/05
RADY GMINY TUREK
z dnia 17 czerwca 2005 r.
 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
            Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w Dz.U. nr 273, poz. 2703, Dz.U. nr 281, poz. 2781 i z 2005 r. Dz.U. nr 17, poz. 141) Rada Gminy Turek uchwala "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turek" następującej treści:
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin określa:
1.    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2.    formy stypendium szkolnego,
3.    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4.    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
 
§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Turek uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.
 
Rozdział II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
 
§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego wynosi 45,00 zł miesięcznie.
2. Wysokość stypendium może być powiększona do 30% w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 90 d pkt 1 ustawy o systemie oświaty.
3. Stypendium szkolne przyznaje Wójt do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
 
§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.
2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1.120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - kwoty 1.008 zł.
 
§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1.    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2.    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3.    pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4.    świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.
 
Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
 
§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy w Turku.
 
§ 7. Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy Turek.
 
§ 8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez zapłatę należności za podręczniki szkolne lub inne pomoce naukowe po przedstawieniu rachunków przez wnioskodawcę.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane do 15 następnego miesiąca w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Turku. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.
 
Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
 
§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 3% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Turek w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 
§ 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1.    pożar,
2.    powódź,
3.    kradzież,
4.    śmierć w rodzinie.
 
§ 11. Decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego podejmuje Wójt Gminy Turek.
 
§ 12. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Gminy Turek z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXX/148/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 
 
            Obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy wynika z art. 90f ustawy o systemie oświaty. Należy w nim określić sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. Wobec ograniczonych środków finansowych postanowiono zrezygnować z podziału na grupy dochodowe oraz obniżyć wysokość stypendium szkolnego.
            Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                          /Ireneusz Kolenda/
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.