2005

UCHWAŁA NR XXX/149/05 RADY GMINY TUREKz dnia 17 czerwca 2005 r.w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXX/149/05
RADY GMINY TUREK
z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg  gminnych
 
 
Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 40 ust. 1 oraz ust 8 w związku z ust 4, 5 i 6,  art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z roku 2004 Dz. U. nr 204 poz. 2086 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
                                                     § 1
Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg  w celu:
1.    Prowadzenia robót w pasie drogowym na cele nie związane z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2.    Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3.    Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
4.    Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż  wymienione w ust 1-3.
 
                                                     § 2
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust 1 ustala się  następujące stawki  opłat za każdy dzień zajęcia:
 
- Przy zajęciu jezdni do 50% szerokości -                                                5,00 zł
- Przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości -                                      8,00 zł
- Przy zajęciu 1m2 chodnika i ścieżek rowerowych -                               3,00 zł
- Przy zajęciu 1m 2 pobocza i pasa zieleni -                                             2,00 zł
 
2. Przez  dzień zajęcia rozumie się  też zajęcie pasa drogowego trwające krócej aniżeli 24 godziny.
                                                     § 3
 
1.    Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 ust 2 ustala się roczną stawkę  opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  umieszczonego urządzenia w kwocie :
- obszar zabudowany      -                                                                   10,00 zł
- obszar niezabudowany -                                                              10,00 zł
- obiekty mostowe          -                                                            200,00 zł
 
2.  Stawki za niepełny rok należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy    umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 
                                                    § 4
1.    Za zajęcie pasa drogowego  w celach, o których mowa w § 1 ust 3 ustala się następujące stawki dzienne:
-    za  1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów handlowych  i usługowych -                                                                                0,50 zł
-    za 1m2 powierzchni reklamy -                                                        2,00 zł
 
                                                   § 5
Stawkę dzienną za zajęcie 1m2 pasa drogowego  na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w  § 1 ust 1-3 ustala się  w wysokości -            0,10 zł
 
 
                                                    § 6
Traci moc uchwała NR XV/79/04 z dnia 04-02-2004 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 17.03.2004 Nr 31 poz.842.
 
                                                   § 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
                                                   § 8
 
Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                    
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
  
                                                                                      /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXX/149/05
                                     RADY GMINY TUREK
                                     z dnia 17 czerwca 2005 r.
 
 
 
W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz.2086 ) na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek ustalenia w drodze uchwały wysokość opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
W uchwale wprowadza się różne opłaty za zajęcie pasa drogowego uzależnione od elementu zajętego pasa drogowego. Ustawodawca ustalił, że maksymalna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć 10 zł za 1 dzień zajmowania pasa drogowego a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie może przekroczyć 200 zł.
Podjęcie nowej uchwały podyktowane zostało uwzględnieniem zapisu zawartego w § 3 niniejszej uchwały, a także koniecznością urealnienia wysokości stawek opłat.
 
 
 
 
                                                                    Przewodniczący Rady
 
                                                                    / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.