2005

UCHWAŁA Nr XXX/151/05 Rady Gminy Turek z dnia 17.06.2005 r.

                                                                                       
UCHWAŁA  Nr XXX/151/05
 
Rady Gminy Turek
 
z dnia 17.06.2005 r.
 
w sprawie :    zmiany   Uchwały  Rady    Gminy  Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r.  w  sprawie   udzielenia   bonifikaty    przy    sprzedaży     lokali mieszkalnych    od    ceny    ustalonej    przez rzeczoznawcę    majątkowego
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,  lit. ,, a,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity  2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 68, ust. 1 , pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze  zm./ Rada Gminy Turek uchwala co następuje :
 
§  1
 
      Nadaje się nowe następujące brzmienie treści § 1 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego  w sposób następujący :
,,  § 1 Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty przy  sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we wsi: Cisew - 1 lokal położony na nieruchomości nr 131 , Kaczki Średnie - 5 lokali mieszkalnych położonych na nieruchomości nr 63 oznaczonych numerami 1, 3, 4, 5 i 6,  Grabieniec - 2 lokali  położonych na nieruchomościami nr 37, Słodków - 5 lokali mieszkalnych położonych na nieruchomości nr 21 oraz na udzielenie bonifikaty dla ułamkowych wartości gruntów przynależnym  w/w lokalom od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego ''.
 
§ 2     
                                                                                                                        
W pozostałym zakresie Uchwała Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 z dnia 29.06.2004 r. nie ulega zmianie.
 
§  3
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                        / Ireneusz Kolenda /
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr  XXX/151/05  Rady Gminy Turek
 
z dnia  17.06.2005 r.
 
 
Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła objąć bonifikatą również ułamkowe wartości gruntów przynależnych lokalom przewidzianym do sprzedaży od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości  także 60 %.  Rada Gminy Turek uznała, że ułamkowe wartości gruntów przynależne lokalom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały, a przewidzianym do sprzedaży, stanowią integralną  część nieruchomości lokalowych. Stąd  Rada Gminy uznała za celowe podjęcie niniejszej uchwały.
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                 / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.