2005

UCHWAŁA NR XXX/156/05 RADY GMINY TUREK z dnia 17 czerwca 2005.

UCHWAŁA NR XXX/156/05
RADY GMINY TUREK
z dnia 17 czerwca 2005.
 
 
 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz  sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 
 
 
            Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. 123 poz. 1291,  Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
 
§ 1
Uchwała określa:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań, w tym:
a)    tryb składania wniosków o udzielenie dotacji,
b)    tryb przekazywania dotacji;
2) sposób rozliczania dotacji;
3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania;
4) treść wniosku o udzielenie dotacji, umowy oraz sprawozdania z realizacji zleconego zadania.
 
§ 2
 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Wójcie - rozumie się Wójta Gminy Turek;
2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Turek, jako podmiot zlecający zadanie i udzielający dotacji;
3) podmiocie (wnioskodawcy) - rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów   
    publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku;
4) zadaniach - rozumie się przez to inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) zadania publiczne    
    Gminy.
§ 3
 
Gmina zlecająca zadanie udziela dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, stosownie do ustalonych priorytetów oraz w ramach posiadanych środków finansowych, w szczególności na zadania:
1) zawarte w kierunkach działań Wójta w danym roku;
2) ujęte w opracowywanych i wdrażanych programach lokalnych, gospodarczych lub inwestycyjnych;
3) w zakresie oceny stanu, efektywności, a także koordynacji niektórych działań.
 
 
Rozdział 2
 
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
 
 
§ 4
 
            Podmiot może złożyć do Wójta wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań, zwany dalej "wnioskiem":
1) z własnej inicjatywy;
2) w odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w § 6.
 
§ 5
 
1. Wniosek sporządzony  powinien zawierać w szczególności:
1) określenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wypisem z rejestru, statutem oraz wykazem osób  
    reprezentujących wnioskodawcę na zewnątrz oraz uprawnionych do działania w jego imieniu;
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
3) termin i miejsce realizacji zadania;
4) dane dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy, w tym:
a)    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania,
b)    kalkulację kosztów zadania z wyszczególnieniem udziału środków finansowych:
-    własnych,
-    pochodzących z budżetu państwa,
-    pochodzących z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
-    pochodzących od sponsorów,
-    z dotacji;
5) przewidywaną kalkulację dochodów oraz innych korzyści w związku z realizacją zadania;
6) kwotę środków z dotacji otrzymanych w bieżącym i poprzednim roku;
7) wskazanie rachunku, na który mają być przekazane środki;
8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych   
    ani nie jest dłużnikiem innych podmiotów;
9) deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji określonego zadania.
           
            2. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, a zwłaszcza:
1) preliminarza kosztów bezpośrednich oraz kosztów obsługi zadania, zwanych dalej "kosztami    
    pośrednimi";
2) szczegółowego regulaminu lub programu przedsięwzięcia;
3) sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności wnioskodawcy za ubiegły rok lub - w  
    wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za dotychczasowy okres działalności.
 
§ 6
 
            1.Wójt ogłasza, ze stosownym wyprzedzeniem, informację o możliwości składania wniosków.
            2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać dane o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
3) trybie postępowania o udzielenie dotacji na zadania;
4) terminie i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania wniosków;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru podmiotu.
            3.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organów Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
 
§ 7
 
            Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów;
2) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji;
3) innowacyjność proponowanych rozwiązań;
4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu   
    rzeczowego zadania, oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych;
5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem  
    rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
6) wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.
 
 
§ 8
 
            1. Wójt może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do przyjmowania składanych wniosków oraz powołać zespół osób opiniujących złożone wnioski w celu przedłożenia propozycji wyboru podmiotu, któremu Gmina zaproponuje zlecenie zadania i udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
            2. W zespole osób opiniujących powinni uczestniczyć w szczególności:
1) upoważnieni przedstawiciele Wójta bądź właściwej rzeczowo jednostki organizacyjnej Gminy;
2) przewodniczący komisji rewizyjnej organu stanowiącego Gminy.
            3. Osoba uczestnicząca w opiniowaniu, będąca przedstawicielem podmiotu, który złożył wniosek, nie bierze udziału w rozpatrywaniu wniosku tego podmiotu.
`           4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
 
§ 9
 
            W terminie do 30 dni po upływie terminu do składania wniosków Wójt informuje podmioty składające wnioski oraz podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie akceptacji określonych wniosków.
 
§ 10
 
            1. Wniosek zaakceptowany przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania, zwanej dalej "umową".
            2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania i terminy jego realizacji;
2) kwotę dotacji oraz tryb przekazywania środków z uwzględnieniem § 13 i § 14;
3) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
4) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków z dopłat wyłącznie na cele określone w   
    umowie;
5) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;
6) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa oraz  
   wyodrębnionej ewidencji księgowej środków z dotacji;
7) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji
    zadania, z uwzględnieniem § 11;
8) określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich z uwzględnieniem § 12;
9) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający
    dofinansowania na zasadach określonych w rozdziale 4;
10)zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonym terminie i zakresie rozliczenia zadania
    oraz do zwrotu środków z dopłat w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości albo
    wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 14 - § 16;
11)klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.
            3. Zakres rzeczowy zadania określony w umowie strony mogą w uzasadnionych przypadkach zmienić aneksem do umowy.
 
Rozdział 3
 
Sposób rozliczania dotacji
 
§ 11
 
            1. Jeżeli przy realizacji zadania zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, podmiot jest obowiązany do powiadomienia Wójta i przedstawienia propozycji ich zagospodarowania.
            2. Po rozpatrzeniu propozycji podmiotu strony mogą, w formie aneksu do umowy, rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dotacji.
 
§ 12
 
            1. Podmiot może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10 % kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, w tym wynagrodzeń osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych z dotacji ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.
            2. Koszty związane z obsługą umów przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi banku, z którym Wójt zawarł stosowne porozumienie, ustala się w drodze negocjacji.
 
§ 13
 
            Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania, a w przypadku inwestycji - po przedstawieniu zaakceptowanych przez podmiot faktur lub rachunków.
 
§ 14
 
            Podmiot jest obowiązany do przedstawienia Wójtowi merytoryczno-finansowego sprawozdania z wykonania zadania, w tym:
1) kwartalnego - w terminie do 15-tego dnia miesiąca po upływie każdego kwartału obowiązywania
    umowy oraz rocznego  - w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego, jeżeli w umowie
    ustalono, że dotacja przekazywana jest w ratach (transzach) miesięcznych lub kwartalnych;
2) końcowego - w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji - w terminie
    50 dni, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego, jeżeli w umowie ustalono, że
   dotacja przekazywana jest jednorazowo.
 
§ 15
 
            Sprawozdanie  powinno zawierać:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania;
2) szczegółowe rozliczenie finansowe;
3) zestawienie dowodów księgowych;
4) uwierzytelnione kopie dowodów księgowych;
5) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
6) inne istotne informacje o realizacji zadania.
 
§ 16
 
            1. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania dotacja podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminach  określonych  w ust. 2, a w przypadku inwestycji - podlegają całkowitemu zwrotowi.
            2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją zadania, a w przypadku inwestycji - nie później niż w terminie  50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji.
            3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi na rachunek budżetu Gminy nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.
            4. Podmiot, który wykorzysta dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać dotacji na realizację zadania przez kolejne trzy lata. 
 
 
Rozdział 4
 
Sposób kontroli wykonywania zleconego zadania
 
§ 17
 
1.Wójt jest uprawniony do przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadania.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji zadania:
2) wykorzystanie dotacji;
3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń.
            3. Podmiot jest zobowiązany, na żądanie upoważnionych przedstawicieli Wójta, do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
            4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.
            5. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
            6. Podmiot w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Wójta o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
 
 
Rozdział 5
 
Przepisy końcowe
 
§ 18
 
            Do wniosków złożonych i nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
 
§ 19
 
            Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 20
 
            Traci moc uchwała Nr XI/94/99 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne.
 
§ 21
 
            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                 (Ireneusz Kolenda)
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.