2005

Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005r.

                                                                   Uchwała Nr XXX/157/05
Rady Gminy Turek
z dnia 17 czerwca 2005r.
 
 
 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
            Uchwala się "Program współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", który to program stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                   Przewodniczący  Rady
                                                                                          (Ireneusz Kolenda)
 
 
                                                                                                            Załącznik Nr 1
                                                                                                            do Uchwały Nr XXX/157/05
                                                                                                            Rady Gminy Turek
                                                                                                            z dnia  17.06.2005r.                                                     
                                                                                               
PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2005
GMINY TUREK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 
Rozdział I
Cele współpracy
 § 1
1.  Celem zasadniczym niniejszego programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
2.  Celami szczegółowymi współpracy są:
a)  umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy ;
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie ;
c)  poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych;
c)   integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych;
d)  otwarcie na innowacje, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez  gminę;
e)  wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a gminą, 
Rozdział II
Zasady współpracy
§ 2
Współpraca Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
-    pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron,
-    efektywności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji,
-    partnerstwa,
-    jawności.
§ 3
1.   Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina  zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym wówczas kiedy organizacje te są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, respektując jednocześnie odrębność i suwerenność wspólnot obywatelskich, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności z zasadą efektywności.
2.   Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystywania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów, przy stworzeniu obiektywnych zasad konkurencji w ubieganiu się podmiotów o powierzenie im wykonania zadania;
3.   Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.
4.   Zasada jawności realizowana jest przez publiczne informowanie, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, o:
-    zasadach współpracy,
-    zadaniach przewidzianych do powierzenia,
-    przeprowadzanych procedurach,
-    wynikach postępowań o powierzenie zadania,
-    realizacji zadania
-    rozliczeniu z pozyskanych i wydatkowanych środków.
 
Rozdział III
Formy współpracy 
§ 4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi może odbywać się szczególności w formach:
1.   zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie przez nią nie objętym na podstawie uchwały Rady Gminy Turek,
2.   konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3.   tworzenia przez Wójta Gminy Turek wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli:
  a) organizacji pozarządowych,
  b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
d) wskazanych przez Wójta Gminy Turek,
  
Rozdział IV
Zlecenie realizacji zadań publicznych
§ 5
1.  Zlecenie realizacji zadań publicznych polega na:
a)  powierzeniu wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)  wspieraniu takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
2.  Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
3.   Wspieranie lub powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy przewidują inny tryb zlecenia.
4.   Z uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi konieczne jest przedłożenia informacji potwierdzających kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej.
5.   W celu uzupełnienia brakujących załączników Zlecający wyznaczy podmiotowi dodatkowy termin.
6.   Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których braku nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.
7.   Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
8.   Przy ocenie należy uwzględnić kryteria z poniższego zakresu:
 a) merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Gminy ,
 b) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba osób nim objętych),
c)  koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania,
d)  perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
e)  dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących projekt,
f)  dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
g)  zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
9.  Zlecenie realizacji zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy określającej warunki merytoryczne i finansowe.
10. Rozliczanie dotacji następuje poprzez przedłożenie sprawozdania z wykonywania zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
 
§ 6
 Na 2005 rok ustala się następujące priorytety w powierzaniu zadań w zakresie:
a)  ochrony  zdrowia,
b)  działań na rzecz osób niepełnosprawnych
c)   krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  - organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
d)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu -  organizacja imprez i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
e)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7
 W sprawach dotyczących realizacji programu współpracy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności:
-    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873);
-    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874 ze zmianami);
-    ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami);
-    rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891);
                                                                                                               
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              / Ireneusz Kolenda /
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.