2005

U c h w a ł a Nr XXX/158/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.

 
 
                                             U c h w a ł a    Nr  XXX/158/05
Rady   Gminy   Turek
z dnia    17 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek  na 2005 rok           
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203),  art . 109,110,  112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703)
 
 
Rady Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
§  1
 
W Uchwale Nr XXVI/135/04 Rady Gminy Turek  z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2005 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 9/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w   
  budżecie gminy Turek na 2005 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1. W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 10.671.800,00 zł. zastępuje się  
    kwotą 11.265.598,47zł.
    w tym:
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań   
   bieżących  z zakresu administracji rządowej  zleconych ustawowo
   a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego  kwotę   
   942.100,00zł. Zastępuje się kwotą 944.100,00 zł.
 
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  na realizację  własnych   
   zadań bieżących gmin a przekazywane przez  Wojewodę   
   Wielkopolskiego  kwotę 162.000,00 zł zastępuje się kwotą  198.036,00 zł.
 
 
2. W § 2 wydatki budżetu gminy kwotę 12.877.833,91 zł.  zastępuje się   
    kwotą  13.131.825,01 zł.
    w tym:
-   wydatki na finansowanie zadań bieżących  z zakresu administracji   
    rządowej finansowanych z dotacji przekazywanych przez Wojewodę  
    Wielkopolskiego kwotę 942.100,00 zł. zastępuje się kwotą 944.100,00 zł.
 
 
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając   
    dochody budżetu o kwotę 593.798,47 zł. w następujących podziałkach  
    klasyfikacji budżetowej:
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :  
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260    kwotę  87.500,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6291             274.169,34 zł.   
dz. 700 rozdz. 70005 § 0690                    810,13 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030               11.160,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030               22.876,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6269               55.813,00 zł.  
 
b)    w zakresie zadań własnych  zwiększa się:       
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę      31.000,00 zł.   pl. po zm. 76.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920                     5.000,00 zł.                    20.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0340                   64.000,00 zł.                    98.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75618 § 0490                     1.000,00 zł.                      4.000,00zł.
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920                 104.806,00 zł.               3.812.143,00zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030                     2.000,00 zł.                    88.300,00zł.
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 756 rozdz. 75615 § 0340                   64.000,00 zł.                    37.000,00zł.
dz. 758 rozdz. 75807 § 2920                     4.336,00 zł.               1.118.466,00zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę       2.000,00 zł.  pl. po zm.   55.900,00zł.
 
 
4. W załączniku Nr 2  do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany, zwiększając wydatki budżetu  o kwotę  253.991,10 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 kwotę       19.002,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010               165.121,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040                 11.246,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                 35.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                   4.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                   2.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                 10.083,10 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                 11.160,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                 22.876,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6050                 74.985,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6059                 55.813,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300  o kwotę   60.000,00 zł. pl. po zm.    180.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                       500,00 zł.                    102.589,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                       500,00 zł.                      53.854,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                  41.000,00 zł.                 1.170.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                       700,00 zł.                      19.700,00zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                  86.342,10 zł.                    120.342,10zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                    2.000,00 zł.                    167.700,00zł.
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  o kwotę   98.885,00 zł. pl. po zm. 1.795.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020                  19.002,00 zł.                        7.250,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                165.121,00 zł.                    123.186,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4040                  11.246,00 zł.                      13.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110                  35.100,00 zł.                      27.062,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4120                    4.700,00 zł.                        3.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                    2.500,00 zł.                        2.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                  10.083,10 zł.                        8.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 6060                    5.000,00 zł.                    105.000,00zł.
 
d)    w zakresie zadań zleconych zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                    2.000,00 zł. pl. po zm.      55.900,00zł.
 
 
5.  § 3 uchwały budżetowej  otrzymuje  brzmienie :
    
     1. Deficyt budżetu w kwocie 1.866.226,54 zł. zostanie pokryty  z ;
a)    nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie  939.387,54 zł.
b)    pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 160.000,00 zł.,
c)    kredytu z Banku Ochrony Środowiska w  kwocie 306.839,00 zł.
d)    kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie  460.000,00 zł.
     2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu na 2005r."  
        otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
 
 
6. § 4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę  3.295.635,00 zł.  
    zastępuje się kwotą  3.363.548,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  " Plan inwestycji na 2005 r.", otrzymuje  
    brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej .
 
7. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie :
 
    1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
       Gospodarki Wodnej;
        - przychody  50.000,00 zł.
        - wydatki    118.913,54 zł.
    2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
        Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
    3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do 
        niniejszej  uchwały.
 
8. Skreśla się § 7  uchwały budżetowej  i załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej " Plan 
    przychodów i wydatków środka specjalnego na 2005r."
 
 
9. W § 11 załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej określający  prognozę kształtowania
    się długu gminy Turek na koniec roku budżetowego 2005 i lata następne, otrzymuje
    brzmienie  załącznika Nr  4 do niniejszej uchwały.
 
10. W § 12   wprowadza się zmiany w planie finansowym  z zakresu administracji
    rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego 
    ustawami.
    Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  otrzymuje  brzmienie   załącznika Nr 5 do 
    niniejszej uchwały.                                    
                                        
11. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
    "Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny,  w brzmieniu 
    załącznika Nr 10 do  uchwały budżetowej", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
    uchwały.
§  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady                             
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Załącznik  Nr 1
                                                                                           do Uchwały  Nr XXX/159/05                                                                                
                                                                                           Rady Gminy Turek
                                                                                           z dnia 17.06.2005r.
 
 
 
 
Przychody i Rozchody   Budżetu
 
na     2005  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
 
Razem
1.866.226,54 zł.
0 zł.
 
nadwyżki z lat ubiegłych
§ 957
939.387,54 zł.
 
 
przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym
§  952
 
na zdania  :
926.839,00 zł.
 
 
1.
Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem  na sfinansowanie remontu kapitalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie
160.000,00 zł.
 
2.
Kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska Wodnej z przeznaczeniem  na sfinansowanie remontu kapitalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie
306.839,00 zł.
 
3.
kredyt komercyjny długoterminowy przeznaczony  na budowę drogi w m. Żuki - Turkowice                                      
460.000,00 zł.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Załącznik Nr  3
                                                                                           do  Uchwały Nr  XXX/159/05                                                                  
                                                                                           Rady Gminy Turek
                                                                                           z dnia 17.06.2005r.
 
 
                                 Przychody i wydatki
                  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
                  i Gospodarki Wodnej  na 2005  rok.
 
 
 
I.
 
Stan funduszu na początek roku
 
58.913,54 zł.
 
 
II.
 
Przychody
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i 
                ochrona środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz  Ochrony 
               Środowiska i Gospodarki 
               Wodnej
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
 
50.000 zł.
 
50.000zł.
III.
Wydatki
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i 
                ochrona środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony
                Środowiska  i Gospodarki 
                Wodnej
§ 4300 - zakup usług pozostałych :
- opłata od rachunku bankowego -  513,54 zł.   
§ 6110 -  wydatki inwestycyjne funduszy celowych :
-  budowa wodociągu w m. Słodków Kol. - 7.800,00 zł.
- budowa wodociągu w m.  Obrzębin - 3.680,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Obrzębin - 7.700,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Obrzębin - 18.300,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Szadów Pański - 35.900,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Żuki - 15.020,00 zł.
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :
- zakup materiałów na przebudowę wodociągu w m. Chlebów - 20.000,00 zł.
 
108.913,54 zł.
 
 
 
 
 
 
513,54 zł.
 
88.400,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000,00 zł.
IV.
Stan funduszu na koniec roku
0 zł.
 
 
 
                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                      do Uchwały NrXXX/159/05
                                                                                                                                                                      Rady Gminy Turek
                                                                                                                                                                      z dnia 17.06.2005r.
 
Prognoza kształtowania się długu
Gminy Turek na koniec roku budżetowego 2005
i na lata następne
                                                                                                                          w złotych
lp.
Wyszczególnienie pożyczek i kredytów
W latach
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2005-08-09 13:07:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2005-08-09 13:08:01)
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.