2005

Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXX/162/05
Rady Gminy Turek
z dnia 17 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.  "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera  " e"  i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Podejmuje się realizację inwestycji p.n. " Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"  oraz wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na tę inwestycję.
2.    Ustala się koszty związane z realizacją tego zadania w kwocie  558.135,00 zł.
3.    Finansowanie zobowiązań nastąpi w :
- 2005 roku    -          130.798,00 zł.
- 2006 roku    -          427.337,00 zł.
4.    W roku 2005 pokrycie zobowiązania nastąpi ze środków określonych w uchwale 
budżetowej z tego:  środki własne    gminy pochodzące z podatku od nieruchomości w wysokości 74.985,00 zł. , oraz  dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego " Promesa Ministra Kultury - dotacja inwestycyjna w wysokości   55.813,00 zł.
5.    W roku 2006 pokrycie zobowiązania nastąpi ze środków własnych gminy, pochodzących z podatku od nieruchomości  w kwocie  427.337,00 zł.
1.    Rozpoczęcie procedury przetargowej  może nastąpić po otrzymaniu promesy z 
poszczególnych funduszy.
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr  XXVI/138/05 Rady Gminy Turek z dnia 27.01.2005r.  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu  gospodarczego pod nazwą: " Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015"
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
                                                                               Przewodniczący Rady
 
                                                                               ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/162/05
Rady Gminy Turek
z dnia 17 czerwca 2005r.
 
 
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.  "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
 
 
 
 
             W związku z możliwością skorzystania z dofinansowania realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja  sektora żywnościowego oraz  rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 "w zakresie działania . " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" ( zwrot poniesionych kosztów w kwocie 446.508,00 zł.) jak również z dofinansowania przez Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Promesa Ministra Kultury" w kwocie 55.813,00 zł. , Rada Gminy  Turek podejmuje uchwałę intencyjną, zobowiązując się do realizacji  w/w inwestycji z chwilą potwierdzenia  udziału środków finansowych z poszczególnych funduszy.
Skutki finansowe realizacji w/w inwestycji  zapisane są w treści § 1 niniejszej uchwały.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady
 
                                                                               ( Ireneusz Kolenda )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.