2005

Uchwała Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/163/05
Rady Gminy Turek
z dnia 06 września 2005 r.
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami w Dz.U. Nr 273, poz. 2703, Dz.U. Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 17, poz. 141, Dz.U. Nr 94, poz. 788, Dz.U. Nr 122, poz. 1020 i Dz.U. Nr 131, poz. 1091) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek:
1.    Szkoła Podstawowa w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek,
2.    Szkoła Podstawowa w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek,
3.    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek,
4.    Szkoła Podstawowa w Słodkowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek,
5.    Szkoła Podstawowa w Turkowicach, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek,
6.    Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek.
 
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek:
1.    Do obwodu Szkoły Podstawowej w Chlebowie należą miejscowości: Chlebów, Dzierżązna, Kalinowa, Korytków, Pęcherzew, Szadów Księży, Warenka,
2.    Do obwodu Szkoły Podstawowej w Cisewie należy miejscowość Cisew,
3.    Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich należą miejscowości: Kaczki Średnie, Wietchinin, Kowale Księże,
4.    Do obwodu Szkoły Podstawowej w Słodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie należą miejscowości: Albertów, Budy Słodkowskie, Grabieniec, Obrzębin, Słodków, Słodków Kolonia, Wrząca,
5.    Do obwodu Szkoły Podstawowej w Turkowicach należy miejscowość Turkowice,
6.    Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Curie - Skłodowskiej w Żukach należą miejscowości: Żuki, Szadów Pański, Obrębizna.
 
§ 3. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Turek:
1.    Gimnazjum w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek.
 
§ 4. Do obwodu Gimnazjum w Żukach należą wszystkie miejscowości z terenu Gminy Turek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            do Uchwały Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Turek z dnia 06 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
 
            Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o oświaty (DzU. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenie granic ich obwodów należy do kompetencji Rady Gminy. Ustalona sieć sankcjonuje istniejący stan oświaty na terenie Gminy Turek pod kątem zgodności z prawem.
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie pismem nr KO.DKn. 014/15/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.