2005

U c h w a ł a Nr XXXII/170/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 2005r.

 
                                                                                                      
                                             U c h w a ł a    Nr XXXII/170/05
                                             Rady   Gminy   Turek
                                             z dnia   27 października 2005r.
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek  na 2005 rok           
 
 
                  
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806),  art . 109,110,  112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64 poz. 565)
 
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
 
W Uchwale Nr XXVI/135/04 Rady Gminy Turek  z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2005 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 9/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w    
  budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Uchwałą Nr XXX/159/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 20/05 Wójta Gminy Turek  z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 29/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie  
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 34/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2005 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 36/05 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2005r. w 
   sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1. W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 11.362.191,47 zł. zastępuje się   
    kwotą 11.420.451,47zł.
 
 
2. W § 2 wydatki budżetu gminy kwotę 13.228.418,01 zł.  zastępuje się   
    kwotą  12.826.678,01 zł.
 
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając    
    dochody budżetu o kwotę 58.260,00 zł. w następujących podziałkach   
    klasyfikacji budżetowej:
 
 
a)    w zakresie zadań własnych  zwiększa się:       
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 o kwotę      25.000,00 zł.   pl. po zm. 45.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0340                      5.000,00 zł.                 103.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75618 § 0480                      7.900,00 zł.                   52.900,00zł.
dz. 756 rozdz. 75619 § 0460                      5.000,00 zł.                   13.000,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 0830                    15.360,00 zł.                   55.360,00zł.
 
 
 
 
4. W załączniku Nr 2  do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany, zmniejszając wydatki budżetu  o kwotę  401.740,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 010 rozdz. 01010 § 6650 kwotę        155.000,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6300                    30.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050                  108.010,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę     21.000,00 zł.  pl. po zm.     36.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                   10.000,00 zł.                    123.889,00zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                     7.900,00 zł.                      12.900,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                     1.500,00 zł.                      12.800,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                     6.000,00 zł.                      11.200,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                     1.000,00 zł.                      58.580,00zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                     2.100,00 zł.                      24.976,00zł.
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480                     2.000,00 zł.                      52.000,00zł.
 
c)    w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 6050  o kwotę     47.750,00 zł. pl. po zm.                   zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                 455.000,00 zł.                 1.340.000,00zł.
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070                   50.000,00 zł.                      27.215,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                 139.000,00 zł.                 1.031.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                   20.000,00 zł.                      38.752,00zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4110                     5.000,00 zł.                        4.900,00zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 6050                   30.000,00 zł.                      20.000,00zł.
 
 
5.  § 3 uchwały budżetowej  otrzymuje  brzmienie :
    
     1. Deficyt budżetu w kwocie 1.406.226,54 zł. zostanie pokryty  z ;
a)    nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie  939.387,54 zł.
b)    pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 160.000,00 zł.,
c)    kredytu z Banku Ochrony Środowiska w  kwocie 306.839,00 zł.
     2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu na 2005r."  
        otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
 
 
6. § 4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę  3.363.548,00 zł.   
    zastępuje się kwotą  2.820.808,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  " Plan inwestycji na 2005 r.", otrzymuje   
    brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
 
7. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie :
 
    1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
       Gospodarki Wodnej;
        - przychody  50.000,00 zł.
        - wydatki    118.913,54 zł.
    2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
        Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
    3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do  
        niniejszej  uchwały.
 
8. W § 6 tiret trzeci uchwały budżetowej -  dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 
    kultury - Gminna  Biblioteka Publiczna w Słodkowie  kwotę 50.000,00 zł. zastępuje 
    się kwotą  52.000,00zł.
 
9. W § 11 załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej określający  prognozę kształtowania
    się długu gminy Turek na koniec roku budżetowego 2005 i lata następne, otrzymuje
    brzmienie  załącznika Nr  4 do niniejszej uchwały.
                                        
 
§  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady                              
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
                                                                                           Załącznik  Nr 1
                                                                                           do Uchwały  Nr XXXII/170/05                                                                            
                                                                                           Rady Gminy Turek
                                                                                           z dnia 27.10.2005r.
 
 
 
 
Przychody i Rozchody   Budżetu
 
na     2005  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
 
Razem
1.406.226,54 zł.
0 zł.
 
nadwyżki z lat ubiegłych
§ 957
939.387,54 zł.
 
 
przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym
§  952
 
na zdania  :
466.839,00 zł.
 
 
1.
Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem  na sfinansowanie remontu kapitalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie
160.000,00 zł.
 
2.
Kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska Wodnej z przeznaczeniem  na sfinansowanie remontu kapitalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie
306.839,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Załącznik Nr  3
                                                                                           do  Uchwały Nr XXXII/170/05                                                               
                                                                                           Rady Gminy Turek
                                                                                           z dnia 27.10.2005r.
 
                                 Przychody i wydatki
                  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
                  i Gospodarki Wodnej  na 2005  rok.
 
 
I.
 
Stan funduszu na początek roku
 
58.913,54 zł.
 
 
II.
 
Przychody
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i 
                ochrona środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz  Ochrony 
               Środowiska i Gospodarki 
               Wodnej
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
 
50.000 zł.
 
50.000zł.
III.
Wydatki
w tym:
dz. 900 - Gospodarka komunalna i 
                ochrona środowiska
rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony
                Środowiska  i Gospodarki 
                Wodnej
§ 4300 - zakup usług pozostałych :
- opłata od rachunku bankowego -  513,54 zł.   
§ 6110 -  wydatki inwestycyjne funduszy celowych :
- zwrot kosztów na budowę odcinka wodociągu w 
  m. Słodków Kol. - 7.800,00 zł.
- budowa wodociągu w m.  Obrzębin - 3.680,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Obrzębin - 7.700,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Obrzębin - 18.300,00 zł.
- budowa wodociągu w m. Słodków Kol. - 6.000 zł.
- budowa wodociągu w m. Turkowice - 5.200zł.
- budowa wodociągu w m. Grabieniec - 4.200zł.
- wyk. dokumentacji na bud. wodociągu w m.  
  Szadów Pański - 14.500 zł.
- zwrot kosztów na budowę odcinka wod. w m.  
 Cisew - 6.000 zł.
- budowa wodociągu w m. Turkowice - 4.000zł.
- budowa wodociągu w m. Słodków Kol. -6.020zł.
- przebudowa wodociągu w m. Obrzębin 5.000zł.
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :
- zakup materiałów na przebudowę wodociągu w m. Chlebów - 20.000,00 zł.
 
108.913,54 zł.
 
 
 
 
 
 
513,54 zł.
 
88.400,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000,00 zł.
IV.
Stan funduszu na koniec roku
0 zł.
 
 
 
                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXXII/170/05
                                                                                                                                                                      Rady Gminy Turek
                                                                                                                                                                      z dnia 27.10.2005r.
 
Prognoza kształtowania się długu
Gminy Turek na koniec roku budżetowego 2005
i na lata następne
                                                                                                                          w złotych
lp.
Wyszczególnienie pożyczek i kredytów
W latach
Stan zadłużenia  na 1 stycznia
Stan zadłużenia na 31 grudnia
Wzrost kwoty długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w  trakcie roku budżetowego 2005
Obciążenie budżetu z tytułu raty spłat kapitałowych w poszczególnych latach
Obciążenia budżetu z tytułu spłaty  odsetek w poszczególnych latach
Ogółem obciążenia budżetu z tytułu : rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach
1.
Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
 
160.000
130.000
104.000
78.000
52.000
 
 
160.000
130.000
104.000
78.000
52.000
 
160.000
 
30.000
26.000
26.000
26.000
52.000
 
2.400
4.800
3.900
3.120
2.340
1.560
 
2.400
34.800
29.900
29.120
28.340
53.560
 
2.
Planowany do zaciągnięcia  kredyt z Banku Ochrony Środowiska  przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków