2005

UCHWAŁA NR XXXII/171/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 2005r.

 
UCHWAŁA NR XXXII/171/05
Rady Gminy Turek
z dnia 27 października 2005r.
 
w sprawie   Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 
 
         Na podstawie art.10 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.111 ust.2 pkt.1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz § 7 ust.2 i § 36 ust.1 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
Rada Gminy Turek, uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Do Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r. wprowadza się dodatkowy zapis oznaczony jako § 2a  w brzmieniu:
§ 2a
1.    Do zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Turek, wymienionych w § 2 zostaną wykonane opracowania dokumentacyjne tj.:
            a) dokumentacje techniczne            - 155.000,00 zł             -            termin realizacji - 2005r.
            b) studium wykonalności             -   36.000,00 zł.            -            termin realizacji - 2006r.
2.    Wyżej podany koszt opracowań jest szacunkowy.  Rzeczywiste koszty wykonania opracowań dokumentacyjnych oraz robót budowlanych oszacowanych w § 2 Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r. przedstawione zostaną przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pełniący rolę Inwestora Zastępczego, po zawarciu umów o wykonanie prac projektowych oraz umów na wykonanie robót budowlanych".
3.    Z tytułu wykonania ww. opracowań Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania środków finansowych, stanowiących równowartość 100% kosztów wymienionych w ust.1.
4.    Inwestor Zastępczy, wniesione środki na opracowania: dokumentacje techniczne i studia wykonalności, rozliczy na etapie wykonawstwa zadań w ramach 25% udziału Inwestora Bezpośredniego w całym przedsięwzięciu realizowanym na jego terenie.
 
§ 2
 
W pozostałym zakresie Uchwała Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r. pozostaje bez zmian. 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2004r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
        /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
 
do Uchwały Nr  XXXII/171/05
Rady Gminy Turek
                                                z dnia  27 października 2005r.
 
 
 
                        Gmina Turek Uchwałą Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia             2004r. w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu             Wodociągów i Kanalizacji w Koninie powierzyła Związkowi realizację inwestycji w             zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych na terenie             Gminy Turek.
                        W podjętej uchwale zostały podane tylko szacunkowe koszty inwestycyjne             dot. realizacji zadań. Obecnie zostały oszacowane koszty przygotowania             przedsięwzięcia. W tej sytuacji należało wprowadzić stosowną zmianę do             Uchwały NR XVII/91/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.