2005

U c h w a ł a Nr XXXII/172/05 Rady Gminy T u r e k z dnia 27 października 2005r.

 
                                                                    U c h w a ł a    Nr XXXII/172/05
 
                                                                    Rady  Gminy   T u r e k
 
                                                                    z    dnia    27 października 2005r.
 
w  sprawie : wyrażenia zgody  na zawarcie  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  
                    budowy  i  prowadzenia   schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt . 
                                                                                                                              
                   Na podstawie  art.74 ust.1, ustawy  z  dnia 8 marca  1990r.   o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z 2002r. ze zmianami) i  art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2003r.  Nr 106 poz.1002 ze zmianami) oraz  art.3 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości   i  porządku  w  gminach ( Dz. U. z  1997r Nr  132  poz. 622.ze zmianami) i zgodnie z art.111 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z  2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Rada Gminy Turek uchwala , co następuje : 
                                                                                §  1
 
Wyraża  się  zgodę na  zawarcie porozumienia  międzygminnego  w sprawie   powierzenia Gminie Miejskiej Turek  zadania publicznego  w zakresie budowy   schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Turku  z lokalizacją  na terenie  oczyszczalni  ścieków  przy ul.Granicznej  w Turku.
 
                                                                                 §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się   Wójtowi Gminy Turek .
 
                                                                                 §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  analogicznych  uchwał  przez  wszystkie rady  pozostałych  współdziałających gmin .
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                 / Ireneusz  Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                                U z a s a d n i e n i e
        do uchwały   Rady  Gminy Turek   Nr   XXXII/172/05 z dnia 27 października 2005r,
       
w sprawie :  wyrażenia zgody  na zawarcie     porozumienia  międzygminnego  dotyczącego budowy  i  prowadzenia   schroniska   dla bezdomnych zwierząt            
      
 
 
Ustawa  z dnia 21 sierpnia  1997r. o ochronie zwierząt  opublikowana  w Dz. U. Nr  111  z 1997r. , art.11   ust.1  nakłada na gminę obowiązek zapewnienia  bezdomnym zwierzętom . Bezpośrednim zadaniem  gminy wynikającym  z ustawy o utrzymaniu  porządku  i czystości w gminie , jest między innymi  zapewnienie opieki bezdomnym  zwierzętom .
Zawarcie  porozumienia  w sprawie  realizacji  budowy  międzygminnego  schroniska dla bezdomnych  zwierząt  jest najkorzystniejszą  formą wywiązania się  Gminy z obowiązków  wynikających  z wyżej cytowanych ustaw .Budowa schroniska  wspólnego dla Gmin z  terenu powiatu  pozwoli  na obniżenie kosztów  jednostkowych  budowy schroniska  i  zapewni  optymalne  jego wykorzystanie .
Wobec powyższego  podjęcie uchwały jest uzasadnione .  
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.