2005

Uchwała Nr XXXI/169/05 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/169/05
Rady Gminy Turek
z dnia  6 września 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia  kredytu z Banku Ochrony Środowiska  w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n.  " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c" w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.  1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy Turek uchwala, co następuje :
 
§ 1.
 Postanawia się zaciągnąć kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu przez gminę Turek w wysokości  306.839,00 zł. ( słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych) na okres pięciu lat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ‘ Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków" .
 
 
§ 2 .
 Zobowiązanie z tytułu kredytu, o którym mowa w § 1 , zostanie pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości  od osób prawnych.
 
 
§ 3.
 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu o którym mowa w § 1, w kwocie 306.839,00 zł., odsetek oraz kosztów z tym związanych, w postaci weksla "In blanco".
 
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Remont kapitalny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Słodków"
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 6.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady
 
                                                                                                        (Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXI/169/05
Rady Gminy Turek
z dnia 6 września 2005r.
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia  kredytu z Banku Ochrony Środowiska  w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n.  " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
 
 
 
 
 
     Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wcześniej zawartych postanowień w uchwale Nr XXX/158/05  Rady Gminy Turek z dnia  17czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
Kredyt ten przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego p.n.  " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
Maksymalny okres spłaty tego kredytu planuje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, z karencją rat kapitałowych nie dłuższą niż rok, od momentu jej udzielenia.
Odsetki planuje się spłacać w okresach miesięcznych.
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.