2005

Uchwała NrXXXIII/176/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005r.

                                                                                                                       
 
 
Uchwała NrXXXIII/176/05
Rady Gminy Turek
z dnia  24 listopada 2005r.
 
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2006 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, .  Dz.U. Nr 153 poz. 1271 Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1414), art.10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 188 poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,  Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. Nr169 poz. 1419), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595, z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Dz.U. Nr64 poz. 565) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r  w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących  w 2006 roku ( M.P. Nr 62 poz. 859) oraz pkt.3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68 poz. 956) Rada Gminy Turek uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
 
I.    Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           560 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                      764 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                              905 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
     od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                    1.298 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton :        415 zł.
     z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  prowadzoną przez 
     podatnika podatku   rolnego
 
4.    Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                701 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                       1.538 zł.
 
II.    Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później posiadających katalizatory :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                            539 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                       735 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                               870 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
      od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                    1.248 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton 399 zł.,
     z wyjątkiem  związanych  z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną          
     przez  podatnika podatku rolnego                                         
 
4.    Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                 674 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         1.479 zł.
 
 
III.    Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             577 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         787 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 932 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                       1.337 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i  poniżej 12 ton  427 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika  podatku rolnego
                                                            
4.    Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                    721 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                           1.583 zł.
 
IV.    Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 
 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  :
 
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                              555 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         756 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 896 zł.
 
2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
     pojazdów  :  
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                       1.285 zł.
 
3.    Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton  411 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika   podatku rolnego                                                              
 
4.    Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  :
 
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                    692 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                           1.521 zł.
 
V.    Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
      - o liczbie osi  - dwie                                                             1.339 zł.
      - o liczbie osi - trzy                                                              1.325 zł.
      - o liczbie osi cztery i więcej                                                 1.312 zł.
     b)  równej lub wyższej niż 18 ton  , a mniejszej niż 29 ton     :
             - o liczbie osi - dwie                                                              1.771 zł
 - o liczbie osi - trzy                                                               1.753 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                                1.736 zł.
                                     
     c) równej lub wyższej niż 29 ton   :
           - o liczbie osi - dwie                                                               2.388 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                               2.378 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                               2.354 zł.
   
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
 
     a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton  włącznie   :
          - o liczbie osi - dwie                                                                1.819 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                               1.800 zł.
 
b)    powyżej  36 ton  :
     - o liczbie osi - dwie                                                               2.354 zł.
     - o liczbie osi - trzy                                                                2.330 zł.
 
3.    Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
      pojazdów :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                             623 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                              617 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                                699 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - jedna                                                           1.246 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                            1.225 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                             1.213 zł.
 
c)    powyżej 36 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                          1.573 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                           1.557 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                            1.542 zł.
 
VI.    Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :
 
1.    Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18  ton :                                                                         
           - o liczbie osi - dwie                                                             1.379 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                              1.364 zł.
           - o liczbie osi - cztery i więcej                                             1.350 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton :
- o liczbie osi - dwie                                                            1.825 zł.
 - o liczbie osi - trzy                                                            1.806 zł.
            - o liczbie osi - cztery i więcej                                            1.787 zł.
 
c)    równej lub wyższej niż 29 ton :
- o liczbie osi - dwie                                                            2.424 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                             2.368 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej                                             2.453 zł.
 
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
 
a)    równej lub wyższej niż 12 ton  a mniejszej niż 31 ton :
           - o liczbie osi - dwie                                                              1.838 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                               1.819 zł.      
b)    równej lub wyższej  niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                           1.936 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                            1.778 zł.
c)     równej lub wyższej niż 40 ton :
          - o liczbie osi - dwie                                                               2.378 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                               2.505 zł.
 
3.    Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
a)    równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                               642 zł.
- o liczbie osi - dwie                                                                636 zł.
- o liczbie osi - trzy                                                                  973 zł.
 
b)    równej lub wyższej niż 18 ton a do  36 ton włącznie :
          - o liczbie osi - jedna                                                              1.283 zł.
           - o liczbie osi - dwie                                                              1.333 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                                1.257 zł.
 
c)    powyżej 36 ton :
- o liczbie osi - jedna                                                             1.619 zł.
          - o liczbie osi - dwie                                                                1.754 zł.
           - o liczbie osi - trzy                                                                 1.587 zł.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek .
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie  do wymiaru podatku  na 2006 rok.
 
 
 
 
                       Przewodniczący  Rady
 
                                                                       (Ireneusz Kolenda )
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.