2005

UCHWAŁA Nr XXXIII/178/05 Rady Gminy T u r e k z dnia 24 listopada 2005r.

                                                                                              
UCHWAŁA   Nr  XXXIII/178/05
Rady   Gminy      T u r e k
z  dnia  24 listopada 2005r.
 
 sprawie  opłaty  targowej  na 2006 rok  .
 
          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U Nr172 poz. 1414), art.19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. Nr 169 poz.1419), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595, z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Dz.U. Nr 64 poz. 565) oraz art. 47 § 4 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami: z 2005 r. Dz.U. Nr 85 poz. 727, Dz.U. Nr 86 poz. 732, Dz.U. Nr 143 poz. 1199) i pkt.5 lit. "a" obwieszczenia Ministra Finansów z 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr  68 poz.956)
Rada Gminy  T u r e k   uchwala  , co następuje  :
 
§  1
 
Rada  Gminy  Turek  określa  następujące  stawki  dzienne opłaty  targowej :
 
1. Od   sprzedaży  zwierząt                                                                 
    a/  za konia          /1szt                                                                      7,00 zł. 
    b/  za  krowę        /1szt/                                                                     7,00 zł. 
    c/  za jałowiznę   i źrebięta        / 1 szt./                                            5,00 zł. 
    d/  za  cielęta                              / 1 szt./                                           5,00 zł. 
    e/   trzoda chlewna
          -  za prosięta             / 1 szt./                                                      1,00 zł. 
       - za sztuki   duże      / 1 szt./                                                       2,00 zł. 
 
2. Z tytułu  sprzedaży produktów rolnych  z  samochodu ciężarowego
    lub wozu konnego :                                                                          6,00 zł. 
  
 
3. Z tytułu  sprzedaży artykułów  przemysłowych i spożywczych  z :
   a/  samochodu ciężarowego powyżej 2 ton                                    14,00 zł.
   b/  samochodu ciężarowego poniżej   2 ton
        i samochodu osobowego :                                                         10,00 zł.
4.Z tytułu wystawienia do sprzedaży  artykułów  przemysłowych
/  z ręki , kosza /                                                                            2,00 zł.  
 
5.    Z tytułu  wystawienia artykułów spożywczych i  przemysłowych  do sprzedaży
w gastronomii  obwoźnej                                                             13,00 zł.
 
 
6.    Z tytułu  wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni :
a/  do 6 m2                                                                                     7,00 zł.  
      b/  od 6 -15 m2                                                                           12,00 zł.
      c/  powyżej  15 m2                                                                      17,00 zł.
 
7.    Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów  sprzedawanych
a/  z łóżka  , stołu lub ziemi  na 1m2                                             2,00 zł.  
 
§  2
 
1.  Opłatę targową  pobiera się  na targowisku  oraz  we wszystkich innych    
     miejscach na  terenie gminy  Turek , w których prowadzona jest sprzedaż .
2.  Opłatę  targową  pobiera w drodze inkasa   Pani  Jadwiga Kowalska  - Cisew 7
     za  wynagrodzeniem  w  wysokości   70%  zebranej opłaty targowej .
3.  Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w 
     kasie Urzędu Gminy Turek  w terminie do  5 każdego miesiąca, za miesiąc 
     poprzedni  z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać 
     do dnia 31 grudnia każdego roku.
 
§  3
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek .
 
§  4
 
Uchwała  wchodzi w życie   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych w 2006r.
                                                    
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady 
 
                                                                                           ( Ireneusz Kolenda ) 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.