2005

Uchwała Nr XXXIII/179/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005

Uchwała Nr XXXIII/179/05
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2005
 
 
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
                  za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1414), art. 6 lit. "b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami : z 1994r. Dz.U. Nr 1 poz.3, z 1996r. Dz.U. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Dz. U. Nr 43 poz. 272,  Dz.U. Nr 137 poz. 926,  z 1998r. Dz.U. Nr 108 poz. 681,  z 2001r. Dz.U. Nr 81 poz. 875,  z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1680, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. 162 poz. 1568, z 2005 r.Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz.1419) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym  ( Dz.U.  Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Dz.U. Nr 164 poz. 1365), art. 6 ust.1 pkt. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. .  Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, , Dz.U. Nr 188, poz. 1840 Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,  Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. Nr 169 poz. 1419), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595z 2004r.  Dz.U. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Dz.U. Nr 64 poz. 565) oraz art. 47 § 4 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami: z 2005 r. Dz.U. Nr 85 poz. 727, Dz.U. Nr 86 poz. 732, Dz.U. Nr 143 poz.1199)
Rada Gminy Turek uchwala  , co następuje :
 
§  1
 
Zarządza się pobór w drodze inkasa  podatku od nieruchomości ,  podatku rolnego oraz podatku leśnego należnych od osób fizycznych .
 
§  2
 Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi.
 
§  3
 
Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się kwartalnie , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
§  4
 
Traci moc Uchwała Nr  XXIV/118/04 Rady Gminy Turek z dnia  29 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
§  5
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek .
 
§  6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku .
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              ( Ireneusz Kolenda )
 
 
                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                               do Uchwały Nr XXXIII/179/05
                                                                               Rady Gminy Turek
                                                                               z dnia 24 listopada 2005
 
Wykaz wysokości  prowizji dla poszczególnych sołectw
za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości
 
                      lp.           nazwa sołectwa                           kwota
                                                                                      
1.              Albertów                                     355 zł.  
2.              Budy Słodkowskie                      215 zł. 
3.              Chlebów                                      237 zł.   
4.              Cisew                                          755 zł.  
5.              Dzierżązna                                  215 zł.  
6.              Grabieniec                                   358 zł. 
7.               Kalinowa                                     248 zł.
8.               Kaczki Średnie                            271 zł.
9.               Korytków                                    192 zł.
10.            Kowale Księże                            303 zł.                                   
11.            Obrzębin                                      446 zł.
12.            Obrębizna                                    215 zł.
13.            Pęcherzew                                   181 zł.
14.            Słodków Kolonia                         414 zł.
15.            Słodków                                       381 zł.
16.            Turkowice                                    534 zł.
17.            Szadów Księży                            248 zł. 
18.            Warenka                                       171 zł.
19.            Wietchinin                                    281 zł.
20.            Żuki                                              358 zł. 
 
 
 
                                                                        Przewodniczący Rady
 
                                                                         ( Ireneusz Kolenda )
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.