2005

Uchwała nr XXXIII/180/05 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2005 r.

                                                                               
Uchwała nr XXXIII/180/05       
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2005 r.
 
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U Nr172 poz. 1414/, art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595, z 2004r. Dz.U. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Dz.U. Nr 64 poz. 565), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. Nr 169 poz.1419), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94, poz. 431 ze zmianami: z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Dz.U. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Dz.U. Nr 43 poz. 272, Dz.U. Nr 137 poz.926, z 1998 r. Dz.U. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Dz.U. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1680, z 2003 r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2005 r. Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1419 ), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200  poz.1682 ze zmianami : z 2002 r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Dz.U. Nr 164 poz. 1365) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:
  1. w podatku od nieruchomości:
-    dla osób fizycznych - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
-    dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek nie mających osobowości prawnej , jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi - deklaracja na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
  1. w podatku rolnym:
-    dla osób fizycznych - informacja o gruntach rolnych w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
-    dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek nie mających osobowości prawnej , jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi - deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
  1. w podatku leśnym:
-    dla osób fizycznych - informacja o lasach w brzmieniu załącznika nr5 do niniejszej uchwały,
-    dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek nie mających osobowości prawnej , jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi - deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
 
§ 3
 
Traci na mocy uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, oraz uchwała Nr XIII/65/03 Rady Gminy Turek z dnia 27 listopada    2003 roku  w sprawie zmiany wzorów formularzy podatkowych.
 
                                                                  § 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
                                                                       Przewodniczący Rady
                                                            / Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.