2005

U c h w a ł a NrXXXIV/182/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r.

 
 
U c h w a ł a    Nr  XXXIV/182/05
Rady   Gminy   Turek
z dnia    29 grudnia 2005 r.
 
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2006 rok
 
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1414),  art. 109, 116 ust. 1 , 124, 128 ust. 2 pkt. 1 , 134 ust 3, ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703,  z 2005r. Dz.U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64 poz. 565)
 
Rady Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
    §  1
 
Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości    -12.812.892,00 zł.
 
w  tym :  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
    na realizację zadań bieżących  z zakresu
    administracji rządowej  zleconych ustawowo
    a przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego -   
          1.712.600,00 zł.
 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
    na realizację zadań bieżących  z zakresu
    administracji rządowej  zleconych ustawowo
    a przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze
    - Delegatura Wojewódzka w Koninie    -    1.150,00 zł.
 
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
    na realizację  własnych zadań bieżących gmin
    a przekazywane przez  Wojewodę Wielkopolskiego - 
       163.860,00zł
 
zgodnie z załącznikiem  Nr 1  do uchwały.
 
    §  2
 
Uchwala się wydatki  budżetu gminy  w wysokości    -  14.928.194,00 zł.
 
w  tym :  - wydatki na finansowanie zadań bieżących
    z  zakresu  administracji rządowej  finansowanych
    z dotacji  przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego       
       -    1.712.600,00 zł.
- wydatki na realizację zadań bieżących  z zakresu
    administracji rządowej  finansowanych z dotacji
       przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze
    - Delegatura Wojewódzka w Koninie    -    1.150,00 zł.
 
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do uchwały .
   
    §  3
 
1.    Określa się przychody budżetu  gminy na kwotę 2.209.898,00 zł. , a rozchody na kwotę 94.596,00 zł.
2.    Deficyt budżetu w kwocie 2.115.302,00 zł. zostanie  pokryty z   zaciągniętych  kredytów  na rynku krajowym.
3.  Przychody  i rozchody budżetu  określa  załącznik  Nr   3 do uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów długoterminowych 
    oraz do spłat zobowiązań zaciągniętych  przez Gminę Turek , do 
    wysokości określonej w załączniku Nr 3.
 
    §  4
 
Uchwala się wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne   w kwocie  4.257.257,00 zł. ,    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 
    §  5
 
1.    Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej :
    - przychody   100.000,00 zł.
    - wydatki    100.000,00 zł.
2.    Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków Gminnego   
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu 
    załącznika Nr 5 do uchwały.
 
       §  6
 
 Ustala się kwoty dotacji  podmiotowych :
-    dotacja podmiotowa  dla  gminnych instytucji kultury w kwocie 53.000,00zł.  - Gminna Biblioteka Publiczna w Słodkowie .
       
    § 7
 
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów
alkoholowych  w wysokości  52.900,00 zł.  oraz wydatki  na realizację zadań określonych w programie  profilaktyki i rozwiązywania  problemów
alkoholowych oraz zapobieganiu narkomanii w wysokości  52.900,00 zł.
 
       §  8
 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania  wolnych środków budżetowych
w innych bankach niż bank  prowadzący obsługę finansową budżetu gminy.
    §  9
 
Tworzy  się  ogólną rezerwę budżetową w kwocie  44.000,00 zł.
 
    §  10
 
Prognozę kształtowania się długu publicznego gminy Turek  na koniec roku budżetowego 2006 i lata następne  przedstawia załącznik Nr 6 do  uchwały.
       §  11
 
Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami określa załącznik Nr 7 do uchwały.
 
       §  12
 
Plan dochodów związanych z realizacją  zadań z zakresu  administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a odprowadzanymi na rzecz budżetu państwa  określa załącznik Nr 8 do uchwały.
 
 
    § 13
 
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  zgodnie z załącznikiem  Nr 9 do uchwały
 
       §  14
 
Ustala się sumę  100.000 zł. do wysokości której  Wójt Gminy  Turek
może zaciągnąć  zobowiązania.
   
       §  15
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów środków finansowych, do kwoty 600.000,00 zł.
 
    § 16
 
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym: zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków,
       §  17
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
    §  18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2006  roku i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
    Przewodniczący Rady Gminy   
 
    ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Załącznik  Nr 3
       do Uchwały  Nr  XXXIV/182/05   
          Rady Gminy Turek
          z dnia  29.12.2005r.
 
 
    Przychody i Rozchody   Budżetu
na    2006  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
 
Razem
2.209.898,00 zł.
94.596,00 zł.
 
przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym
§  952
 
na zdania  :
2.209.898,00 zł.
 
 
 
1.
kredyt komercyjny długoterminowy przeznaczony  na budowę dróg w m. Słodków Kolonia i Obrębizna   
2.209.898,00 zł.
 
 
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów
§ 993
 
94.596,00 zł.
1.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków - Umowa Nr 96/P/OA/I/05
 
30.000,00 zł.
2.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków - Umowa Nr 08/2005/01/CEB/069 z dnia 20.09.2005r.
 
64.596,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
          Załącznik Nr  5
       do  Uchwały Nr  XXXIV/182/05       
       Rady Gminy Turek
          z dnia 29.12.2005r.
 
 
       Przychody i wydatki
    Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
       i Gospodarki Wodnej  na 2006  rok.
 
 
 
I.
 
Stan funduszu na początek roku
 
 
 
II.
 
Przychody
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
 
100.000 zł.
 
100.000zł.
 
III.
 
Wydatki
w tym:
§ 4300 - zakup usług pozostałych :
1.    opłata od rachunku bankowego - 500 zł.,
 
§ 6110 -  wydatki inwestycyjne  
   funduszy celowych :
1. termomodernizacja Szkoły  
   Podstawowej w m. Kaczki Średnie na  
   wartość 77.600,00 zł.
2. budowa odcinka sieci wodociągowej  
   w m. Szadów Pański na wartość  
   21.400,00 zł.
 
 
 
100.000 zł.
 
1.000 zł.
 
 
 
 
 
99.000 zł.
IV.
Stan funduszu na koniec roku
0 zł.
 
 
 
 
 
    Załącznik Nr 6
    do Uchwały NrXXXIV/182/05
       Rady Gminy Turek
       z dnia 29.12.2005r.
 
Prognoza kształtowania się długu
Gminy Turek na koniec roku budżetowego 2006
i na lata następne
       w złotych
lp.
Wyszczególnienie pożyczek i kredytów
W latach
Stan zadłużenia  na 1 stycznia
Stan zadłużenia na 31 grudnia
Wzrost kwoty długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w  trakcie roku budżetowego 2006
Obciążenie budżetu z tytułu raty spłat kapitałowych w poszczególnych latach
Obciążenia budżetu z tytułu spłaty  odsetek w poszczególnych latach
Ogółem obciążenia budżetu z tytułu : rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach
1.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
 
 
160.000
130.000
104.000
78.000
52.000
 
 
 
130.000
104.000
78.000
52.000
 
 
 
 
30.000
26.000
26.000
26.000
52.000
 
 
4.800
3.900
3.120
2.340
1.560
 
 
34.800
29.900
29.120
28.340
53.560
 
2.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska  przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
306.839
242.243
177.647
113.051
48.455
 
242.243
177.647
113.051
48.455
 
 
64.596
64.596
64.596
64.596
48.455
 
 
7.320
5.490
3.660
1.830
915
 
71.916
70.086
68.256
66.426
49.370
3.
Planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny na zadania:
  1. budowa drogi w m. Słodków
  2. budowa drogi w m. Obrębizna
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.209.898
2.032.000
1.524.000
1.016.000
508.000
2.209.898
2.032.000
1.524.000
1.016.000
508.000
2.209.898
177.898
508.000
508.000
508.000
508.000
38.100
60.960
45.720
30.480
15.240
7.620
38.100
238.858
553.720
538.480
523.240
515.620
 
Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 
466.839
2.582.141
2.313.647
1.715.051
1.116.455
508.000
 
2.582.141
2.313.647
1.715.051
1.116.455
508.000
2.209.898
 
94.596
268.494
598.596
598.596
608.455
508.000
 
50.220
70.350
52.500
34.650
17.715
7.620
 
144.816
338.844
651.096
633.246
626.170
515.620
 
       Załącznik Nr  7
       do  Uchwały Nr  XXXIV/182/05
    Rady Gminy Turek
    z dnia 29.12.2005r.
 
       Plan finansowy z zakresu administracji
    rządowej  oraz innych zadań zleconych  jednostkom
    samorządu gminnego  ustawami .
 
 
dz.
rozdz.
§
Wyszczególnienie
plan dotacji
plan wydatków
750
 
 
Administracja publiczna
55.500
55.500
 
75011
 
Urzędy wojewódzki
55.500
55.500
 
 
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych  zadań zleconych  gminie ustawami
55.500
 
 
 
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
 
41.200
 
 
4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
 
3.900
 
 
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
 
8.000
 
 
4120
składki na fundusz pracy
 
1.000
 
zał. nr 1 i 2 do Budżetu gminy Turek na 2006r.
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.