2005

U c h w a ł a Nr XXXIV/183/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005r.

 
U c h w a ł a    Nr XXXIV/183/05
Rady   Gminy   Turek
z dnia   29 grudnia 2005r.
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek  na 2005 rok           
 
             
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806),  art . 109,110,  112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity z 2003. Dz.U. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Dz.U. Nr 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64 poz. 565)
 
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
W Uchwale Nr XXVI/135/04 Rady Gminy Turek  z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2005 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 9/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w    
  budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Uchwałą Nr XXX/159/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 20/05 Wójta Gminy Turek  z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 29/05 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie  
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 34/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2005 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 36/05 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2005r. w 
   sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
- Uchwałą Nr XXXII/170/05 Rady Gminy Turek z dnia 27 października 2005r. w 
  sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005r.
- Zarządzeniem Nr 47/05 Wójta Gminy Turek z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy Turek na 2005 r.
wprowadza się następujące zmiany :
 
 
1. W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 11.985.855,47  zł. zastępuje się   
    kwotą 12.000.355,47 zł.
 
 
2. W § 2 wydatki budżetu gminy kwotę 13.392.082,01 zł.  zastępuje się   
    kwotą 13.406.582,01 zł.
 
3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając    
    dochody budżetu o kwotę 14.500,00 zł. w następujących podziałkach   
    klasyfikacji budżetowej:
 
 
a)    w zakresie zadań własnych  zwiększa się:       
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 o kwotę       2.460,00 zł.   pl. po zm. 89.960,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 0920                    2.871,00 zł.                    47.871,00zł.
dz. 756 rozdz. 75621 § 0010                    9.169,00 zł.               1.378.324,00zł.
 
4. W załączniku Nr 2  do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany, zwiększając wydatki budżetu  o kwotę  14.500,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 kwotę        4.000,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę     10.000,00 zł.  pl. po zm.     67.785,00zł.
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480                       500,00 zł.                       52.500,00zł.
 
 
 
5. § 4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę  2.820.808,00 zł.   
    zastępuje się kwotą  2.824.808,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  " Plan inwestycji na 2005 r.", otrzymuje   
    brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
 
 
6. W § 6 tiret trzeci uchwały budżetowej -  dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 
    kultury - Gminna  Biblioteka Publiczna w Słodkowie  kwotę 52.000,00 zł. zastępuje 
    się kwotą  52.500,00zł.
 
 
§  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady                              
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/183/05
Rady Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2005r.
 
 
 
          W uchwale Nr XXXIV/183/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 roku  zwiększono planowane dochody budżetu  o kwotę  14.500,00,00 zł.  w wyniku czego plan dochodów budżetowych  na 2005 rok wynosi 12.000.355,47 zł.
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu  w zakresie:
  • pozostałych odsetek w kwocie 2.871,00 zł. - lokaty bankowe
  • dotacji otrzymanych z funduszy celowych  na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.460,00 zł.
  • udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód  budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9.169,00 zł.
Plan wydatków  zwiększono  o kwotę  14.500,00  zł. w wyniku czego plan wydatków na 2005 rok wynosi 13.406.582,01 zł.
Na powyższe zmiany składają się :
ˇ    wprowadzenia środków  na wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych w kwocie 4.000,00 zł. - zakup komputera do GOPS Turek,
ˇ    zwiększenia środków  na planowanie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.000,00 zł.
  • zwiększenia dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie  500,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie,
  • zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Turek w ramach posiadanych środków na zakupy inwestycyjne.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2006 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
sprawie opłaty targowej na 2006 rok .
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2005 Starostwu Tureckiemu na realizację inwestycji w zakresie budowy chodnika w Kaczkach Średnich.
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt .
w sprawie Zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Gimnazjum w Słodkowie".
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek.
w sprawie: zaopiniowania wniosku dot. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie"
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków"
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice-Żuki"
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2005 rok
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
w sprawie: przyjęcia w skład związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Żuki
W sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Szadów Księży
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Turek Nr XX/101/04 r. z dnia 29.06.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Turek w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu oraz określenia zasad wnoszenia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2004 rok.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
W sprawie : nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Słodków.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 .
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015"
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Wiejskie Centrum lokalnej aktywności w Słodkowie" w ramach programu gospodarczego pod nazwą : "Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015".
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015.
w sprawie: Zatwierdzenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Miejscowości Słodków 2005-2015.