2006

UCHWAŁA NR XXXV/189/06 RADY GMINY TUREK z dnia 27 stycznia 2006r.

                                                                                                                                      
UCHWAŁA NR XXXV/189/06
RADY GMINY TUREK
z dnia 27 stycznia 2006r.
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek
      
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004  Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r.Nr 172,poz.1441 / oraz art. 3ust.1 i 3  ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach /Dz.U. Nr 31, poz. 130 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000r.Nr 12,poz.136,Nr 120,poz.1268 oraz z 2001r. Nr123, poz.1353/ Rada Gminy Turek  uchwala, co następuje:
 
    § 1.1. Niniejszą uchwałą ustanawia się Znaki Gminy Turek
    2.  Znakami Gminy Turek są:
1) Herb Gminy Turek;
2) Flaga Gminy Turek;
3) Pieczęci Urzędowe Gminy Turek;
4) Tablica Samorządowa Gminy Turek.
     3. Otaczanie Znaków Gminy Turek czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego, kto ma prawo do ich używania i stosowania
 
     § 2.1. Herbem Gminy Turek zwanym dalej "herbem" jest w polu srebrnym (białym) łeb tura czerwony, poniżej trzy lilie błękitne 2,1.
2.    Wzory herbu zawierają załączniki:
1)  wzór barwny herbu z użyciem srebra - załącznik nr 1;
2)  wzór barwny herbu z zastąpieniem srebra bielą - załącznik nr 2;
3)  wzór herbu szrafowany - załącznik nr 3;
4)  wzór rysunkowy herbu - załącznik nr 4;
5)  sposób wykreślania tarczy herbowej - załącznik nr 5;
6) identyfikacja heraldycznych metali i barw herbu - załącznik nr 6.
 
 
   § 3.1. Flagą Gminy Turek zwanej dalej "flagą" jest płat o proporcjach szerokości do długości jak 5:8 podzielony na trzy pasy błękitny, biały i czerwony. Pas błękitny o proporcjach 3:7 szerokości flagi, biały 1:7 szerokości flagi, czerwony 3:7 szerokości flagi. Centralnie na płacie herb gminy o proporcjach wysokości tarczy do szerokości flagi jak 7:10.
     2. Wzór flagi zawierają załączniki:
1) wzór barwny flagi - załącznik nr 7;
2) wzór flagi szrafowany - załącznik nr 8;
3) wzór rysunkowy flagi - załącznik nr 9;
4) sposób wykreślania flagi - załącznik nr 10;
5) identyfikacja barw flagi - załącznik nr 11.
 
     § 4.1. Pieczęciami Urzędowymi Gminy Turek zwanymi dalej "pieczęciami urzędowymi" są pieczęci okrągłe o średnicy 36 mm z umieszczonym pośrodku herbem oraz napisami na otoku:
1) Rada Gminy Turek;
2) Wójt Gminy Turek;
3) Gmina Turek.
2.   Wzory pieczęci urzędowych zawierają załączniki:
1)    wzór pieczęci z napisem na otoku "Rada Gminy Turek" - załącznik nr 12;
2)    wzór pieczęci z napisem na otoku "Wójt Gminy Turek" - załącznik nr 13;
3)    wzór pieczęci z napisem na otoku "Gmina Turek" - załącznik nr 14.
 
   § 5.1. Tablicą Samorządową Gminy Turek zwaną dalej "tablicą samorządową" jest tablica owalna barwy białej o wysokości 50 cm i szerokości 40 cm, w polu której umieszczony jest Herb Gminy Turek.
2.   Wzory tablicy samorządowej zawierają załączniki:
1)    wzór barwny tablicy samorządowej z herbem - załącznik nr 15;
2)    wzór rysunkowy tablicy samorządowej z herbem - załącznik nr 16.
   § 6. Zasady używania Znaków Gminy Turek
1) Ogólne zasady używania Znaków Gminy Turek - załącznik nr 17 .
 
   § 7. Przy barwnym odwzorowaniu herbu i flagi w druku bądź też innej formie plastycznej obowiązuje używanie barw zgodnych z ich wzorcami.
 
   § 8. Herb i flaga we wszystkich formach i postaciach ustanowionych niniejszą uchwałą oraz pieczęci urzędowe i tablica samorządowa są znakami prawnie chronionymi.
    
    § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
    §10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia   w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
 
 
Przewodniczący Rady
                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek