2006

U c h w a ł a nrXXXVI/190/06 Rady Gminy T u r e k z dnia 16 marca 2006r.

                                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                          U c h w a ł a   nr   XXXVI / 190  / 06
 
                                                          Rady   Gminy    T u r e k
 
                                                          z   dnia   16 marca    2006r.
 
 
w sprawie : przyjęcia  gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów
 
                   alkoholowych na rok 2006 .
 
 
                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorzą-
 dzie  gminnym / tekst  jednolity z  2001r.  Dz. U. Nr 142  poz.1591 ze zmianami/  oraz art.4 1 ust. 1 oraz  2  ustawy   z  dnia  26 października  1982r.  o wychowaniu  w   trzeźwości             i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147 poz.1231  ze zmianami /    Rada  Gminy   T u r e k       uchwala :
                                                                        § 1
 
 Uchwala się " Gminny program  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 na rok 2006 "  w brzmieniu  załącznika  do niniejszej  uchwały .
 
 
                                                                        §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.
 
 
                                                                        §  3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia .
 
                                                                 
                                                                        
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    
                                                                                           (  Ireneusz  Kolenda )
 
                                                                                  
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
                                          
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
                                do  Uchwały  nr XXXVI / 190 / 06    Rady Gminy  Turek
   
                                                   z  dnia  16 marca   2006 r.                                                       .
 
 
 
                     Nowelizacja ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi   zobowiązała  gminę do  realizacji  gminnego  programu profilaktyki  i rozwią-
zywania  problemów alkoholowych .  Rozwiązywanie tych problemów  jest w świetle
w/w ustawy  zadaniem własnym  gminy .  Naczelną  ideą  ustawy  jest  ograniczenie  dostęp-
ności  alkoholu . Środki na realizację  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów  alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych , które  wnoszone są do kasy  gminy i mogą  być wykorzystane wyłącznie  na realizację wspomnianego programu .
Przyjęcie  gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych
dla gminy  powinno w istotny  sposób przyczynić się do działań profilaktycznych  i   do
złagodzenia  problemów  spowodowanych  nadużywaniem alkoholu .
 
 
 
                                                                               Przewodniczący  Rady  Gminy                                    
 
                                                                             
                                                                              /  Ireneusz  Kolenda  /                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
                PROBLEMÓW      ALKOHOLOWYCH  GMINY  TUREK -  2006rok.
     
CELE    PROGRAMU .
 
1.    Zapobieganie  powstawaniu  nowych problemów  alkoholowych  oraz   
rozmiarów  zmniejszenie  rozmiarów tych, które aktualnie  występują .
2.    Ulepszanie sposobów  radzenia  sobie z problemami aktualnie  występującymi
w gminie .
3.    Zmniejszenie  rozmiarów  naruszeń  prawa na rynku  alkoholowym.
4.    Zwiększenie wiedzy  młodzieży i dorosłych  w zakresie problemów  alkoholowych oraz problemów narkomanii.
5.    Zmniejszenie udziału nietrzeźwości  wśród przyczyn naruszenia  prawa i porządku
publicznego .
6.    Zmniejszenie ilości  i dolegliwości alkoholowych  zaburzeń życia  rodzinnego
/ przemocy i zaniedbań / .
7.    Promowanie postaw społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  i rozwiązywania
problemów alkoholowych  oraz problemów związanych z narkomanią .
8.    Tworzenie  bazy materialnej , organizacyjnej  i merytorycznej  dla realizacji  
programu  .
 
STAN   SZKÓD   I   ZAGROŻENIA
 
Gminę Turek zamieszkuje 7638 osób  Według ogólnopolskich badań PARPA skala  problemów na terenie gminy  przedstawia się następująco : 2%  ludności to osoby uzależnione tj.152 osoby ,   4%  mieszkańców to osoby współuzależnione   tj.  305osób , 6% to osoby nadużywające alkoholu i pijące szkodliwie  tj.458 osób  ,4% to członkowie ich rodzin  tj.305 osób , czyli 1220 osób  to osoby którym alkohol  szkodzi w sposób pośredni lub bezpośredni . 
 
Wskaźnik  bezrobocia  dla powiatu  tureckiego  wynosi   21,3 % ,  z   terenu  gminy  jest zarejestrowanych  590 osób   bezrobotnych tj.  7,73% ,  w tym  358 kobiet .
 
Na terenie  gminy  Turek  w 2005r.  sprzedaż napojów  alkoholowych prowadziły punkty:
1. sprzedaży  detalicznej:  19
2. gastronomiczne :  5
 
Z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  przedstawionego przez Policję
wynika , że w 2005roku  odnotowano ogółem :
-    przestępstwa             :    98       w tym  :  
-    kierowanie pojazdami mech. w stanie nietrzeźwości  - 10
-    kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości              - 33
-    interwencje domowe : 47      - 30 przyczyną był  alkohol  -  18 -  przemoc w rodzinie
-    osobom  zatrzymano prawo jazdy 10  :     w tym - 10  osób  przyczyną alkohol 
-    sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu  Grodzkiego:   37    w tym:         
za czyny  spowodowane po użyciu alkoholu lub osoby nietrzeźwe   -  37                 .
-    w  Policyjnej Izbie  Zatrzymań  w Turku  zatrzymano -  13   osób
 
 
 
 
                                                                         -  2  -
STRATEGIE    DZIAŁANIA
 
1. Przeprowadzenie szkoleń dla członków  gminnej komisji  rozwiązywania
    problemów alkoholowych na rzecz  zapobiegania i rozwiązywania problemów alko-
    holowych  oraz  problemów  dotyczących narkomanii ..                                                                                 
 2. Racjonalne ograniczenie  dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów  
   działalności gospodarczej  związanej ze sprzedażą  i konsumpcją  napojów  alkoholo-
    wych  pod względem  jej zgodności  z obowiązującymi  przepisami .
3. Profilaktyczne  oddziaływanie na postawy  i  umiejętności  ważne dla zdrowia  
    psychicznego , fizycznego i trzeźwości  w tym rozpowszechnianie  profilaktycznych
    programów informacyjnych i psychoedukacyjnych  dla dzieci i młodzieży .
4.  Zwiększenie dostępności i skuteczności  terapii  dla osób uzależnionych i ich  rodzin.
5.  Udzielanie rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe, pomocy  
    psychospołecznej  , prawnej w szczególności przed przemocą w rodzinie .
6.    Współdziałanie z  Komisariatem  Policji , Ośrodkiem Pomocy  Społecznej         
i  szkołami    z  terenu gminy .
 
I.    Zwiększenie dostępności pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób
       uzależnionych  od alkoholu i ich rodzin .
 
1.    Współudział w finansowaniu działań  terapeutycznych  prowadzonych przez Ośrodek 
      Wsparcia i Uzależnień  w Turku  mający swoją siedzibę przy  ul. Konińskiej 4       
       tel.063 289-19-87  .
       Ośrodek  jest członkiem  Porozumienia Osób , Organizacji i  Instytucji  Pomagającym  
       Ofiarom Przemocy  w Rodzinie .
2.    Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  skierowane do 
      osób uzależnionych  od alkoholu  i  narkotyków  w celu zmotywowania do podjęcia 
      leczenia odwykowego .
3.    Prowadzenie punktu  konsultacyjnego  udzielającego pomocy  terapeutycznej  psycho-  
społecznej  i  prawnej  osobom z problemem alkoholowym oraz  członkom ich rodzin -   Punkt konsultacyjny zlokalizowany w Urzędzie Gminy Turek    .
4.    Upowszechnianie materiałów informacyjnych  o chorobie  i profilaktyce  alkoholowej  i
      narkotykowej .
 
II.    Udzielanie rodzinom , w których  występują  problemy alkoholowe pomocy 
      psychospołecznej  i prawnej .
 
 1.   Podejmowanie działań interwencyjnych  mobilizujących  osoby  uzależnione od alkoholu
       do podejmowania leczenia dobrowolnego  - realizacja przy współpracy  GOPS oraz  
       Policji . 
 2.   Udzielanie informacji o możliwościach  prawnych oraz wsparcia  osobom  dotkniętym 
       przemocą  domową .
3.    Propagowanie  instytucji i organizacji , do których mogą zgłaszać się  ofiary przemocy  w
 rodzinie .
 
 
 
             
                                                                               -  3  -
 
III.    Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej  i edukacyjnej  w
       szczególności  dla dzieci  i młodzieży .
 
1.    Włączenie  zagadnień wychowania w trzeźwości  i o szkodliwości substancji
      uzależniających  do programów pracy  wychowawczej   w szkołach .
2.  Przeprowadzanie  programów profilaktycznych  dla młodzieży  szkół podstawowych   
     i  gimnazjum  oraz spektakli  o tematyce  antyalkoholowej  oraz  o szkodliwości  
     substancji   uzależniających  .
3.    Realizacja  pozalekcyjnych zajęć sportowych  integrujących  psychoprofilaktykę  z
     aktywnością  sportową  - zakup  sprzętu  na realizację  zadania .
4.  Dofinansowanie  letniego wypoczynku dla dzieci i  młodzieży .
5.  Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożo-     
      żonych  alkoholizmem .
6.   Stałe  kontrolowanie wyposażenia punktów sprzedaży alkoholu  w informacje o
       szkodliwości  spożywania  alkoholu  , o  zakazie  podawania osobom  nietrzeźwym
      i  nieletnim  oraz przestrzegania  zasad obrotu  napojami alkoholowymi .
10.  Wspieranie i organizowanie  imprez kulturalnych  i sportowych  bez alkoholu .
11.  Podnoszenie świadomości społecznej o uzależnieniu  alkoholowym i metodach  
      nowoczesnego leczenia uzależnienia od alkoholu  oraz narkotyków w bezpośrednich 
      spotkaniach  z ludnością gminy , posiedzeniach rady  gminy, spotkaniach sołtysów ,
      zebraniach  rodziców  z terapeutami , psychologami  i specjalistami z dziedziny
      uzależnień.
12. Współpraca  z Kościołem  w zakresie  zwiększania  wychowania w  trzeźwości  
i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi .
13. Szkolenie osób , które w przyszłości lub obecnie będą  zajmować się  profesjo-
nalnie  pracą z ludźmi  uzależnionymi  i współuzależnionymi  oraz z ofiarami
przemocy w rodzinie .
14.   Współpraca  z Pełnomocnikiem  Wojewody  ds. Uzależnień .
15.   Wyposażenie  Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w niezbędne materiały .                                                               
 
IV .Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób fizycznych , służącej
       rozwiązywaniu  problemów alkoholowych .
 
1.    Wspieranie  działań w prowadzeniu  oraz organizowaniu  imprez  rozrywkowych
bezalkoholowych .
2.    Dofinansowanie instytucji  prowadzących  pracę profilaktyczną  i leczniczą  
                                         
V.   Wynagrodzenie  członków  Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  
       Alkoholowych  .
 
Ustala  się  wynagrodzenie  za czynną pracę  w Komisji  każdorazowo  /udział w posiedzeniach , wyjazdy do środowiska, wyjazdy  związane z  pracą w Komisji /   - 90,00 zł   / brutto /   słownie złotych :  dziewięćdziesiąt .
        
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek