2006

UCHWAŁA NR XXXVI/192/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006r.

                                       
                                      UCHWAŁA  NR  XXXVI/192/06
                                               RADY GMINY TUREK
                                           z dnia 16 marca 2006r.
 
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy  Turek"
 
        
         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy postanawia:
 
§ 1
 
Przyjąć zaktualizowany "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Turek", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
     /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Gminy Turek
Nr XXXVI/192/06  z dnia 16 marca 2006r.
 
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
 
 
 
Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z podstawowych, wymaganych dokumentów jakie winny być załączone do wniosku aplikacyjnego o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
W dniu 23 września 2004r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/104/04 w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek".
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy Turek, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004 - 2006. Wskazuje również na planowane działania w latach 2007 - 2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Od czasu przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego" część przyjętych zadań została już zrealizowana. Stąd wymagana jest jego aktualizacja.
                                                                                 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
        /Ireneusz Kolenda/
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek