2006

Uchwała Nr XXXVI/191/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXVI/191/06
Rady Gminy Turek
z dnia  16 marca 2006r.
 
w sprawie:  zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region
                   Komunalny".
 
            Na podstawie  art. 64 ust.2 oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami ) oraz   § 2 ust.2 i 4, Statutu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"(Dz. Urz. Woj. Konińskiego z 1998 r. Nr 3, poz.13,  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. Nr 21, poz.463 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża zgodę na przyjęcie Gminy Brudzew w poczet członków Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
 
§  2
 
W statucie związku wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust.6.1 dodaje się - Gmina Brudzew.
 
 
§ 3
W pozostałej części Statut nie ulega zmianie.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
 § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
        /Ireneusz Kolenda/
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek