2006

UCHWAŁA NR XXXVI/193/06 RADY GMINY TUREK z dnia 16 marca 2006r.

            UCHWAŁA NR  XXXVI/193/06 
            RADY GMINY TUREK
                         z dnia  16marca 2006r.
 
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
 
         Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i 3, art.18 ust.1 oraz art.40 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441) i art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008), a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  Rada  Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wypełniając obowiązek realizacji zadań własnych gminy, obejmujący sprawy ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała zostanie ogłoszona wszystkim mieszkańcom gminy Turek poprzez opublikowanie jej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Turek  www.gmina.turek.pl
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/216/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
     /Ireneusz Kolenda/
 
 
U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Gminy Turek
Nr XXXVI/193/06   z dnia 16marca 2006r.
 
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
                   Turek
 
 
 
       Art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008) nakłada na  gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
       Ponadto, zgodnie z treścią art.10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), rada gminy obowiązana jest uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę oraz dostosowując regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami.
         Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.
 
                                               
                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
 
     /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                               Załącznik
                                                                                        do Uchwały Nr XXXVI/193/06
                                                                  Rady Gminy Turek
                                                                         z dnia 16 marca 2006r.
 
 
 
Regulamin  
 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek
 
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.    Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek dotyczące:
1)    Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2)    Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3)    Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4)    Maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów,
5)    Innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
6)    Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7)    Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8)    Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2.    Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług odbierania odpadów   komunalnych i opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku        w gminie oraz Zarządzenie Wójta Gminy Turek określające warunki i wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie lub wykonujący wymienione usługi.
3.    Regulamin obowiązuje:
1)    właścicieli nieruchomości,
2)    kierowników budów, na terenie prowadzonej budowy,
3)    przedsiębiorców,
4)    przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
5)    zarządców dróg,
6)    organizatorów imprez o charakterze publicznym,
7)    wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.
§ 2
Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:
1)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.     Nr 236, poz.2008),
2)    właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 
3)    przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmioty, które legitymują się ważnym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanym na podstawie ustawy,
4)    odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
         odpadach ulegających biodegradacji (biodegradowalne) - rozumie się
         przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
         udziale mikroorganizmów,
         odpadach wielkogabarytowych - rozumie się odpady komunalne, które ze
         względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych
         pojemnikach    przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
         odpadach niebezpiecznych - rozumie się odpady, których definicję określa
         art.3 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
         poz. 628 ze      zmianami),
5)    stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
6)    nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
7)    zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
8)    zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach segregowane i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
9)    zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,
10)     zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta wyliczone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123 , poz. 724 ze zmianami),
11)    wraki samochodowe - są to pozostawione w miejscach publicznych samochody i inne pojazdy bez ważnych numerów rejestracyjnych, których właścicieli nie da się ustalić.
 
Rozdział II
 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 3
 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na ich terenie, poprzez:
1)    wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2)    przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest z technicznego lub ekonomicznego względu nieuzasadniona nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania w przepisach odrębnych;
3)    uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek  oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany niezwłocznie przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;
4)    usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
5)    niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali budowlanych;
6)    zbieranie odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
7)    pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy, przepisami odrębnymi i regulaminem.
 
§ 4
 
Na terenie Gminy Turek, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,                   zabrania się:
1)    spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, zakaz ten nie dotyczy spalania w lokalnych kotłowniach takich odpadów komunalnych jak: drewno nieimpregnowane, papier i tektura, o ile działania te nie powodują zakłóceń dla nieruchomości sąsiednich;
2)    niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia terenów publicznych, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, wiat przystankowych, roślinności itp.;
3)    umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ogłoszeń itp.;
4)    wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu;
5)    zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6)    indywidualnego wywożenia odpadów na składowisko;
7)    wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczone miejsca do ich gromadzenia;
8)    indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
9)    wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.
 
§ 5
           
1.    Na terenie Gminy Turek wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, na podstawie odrębnych przepisów, ciąży również na przedsiębiorcach.
2.    Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki z tworzyw sztucznych, w następujących kolorach (lub oznakowane kolorami):
-    niebieski - na papier,
-    biały -  na szkło bezbarwne
-    zielony - na szkło kolorowe
-    żółty - na tworzywa sztuczne
3.    Do selektywnego zbierania pozostałych rodzajów odpadów w tym odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, lekarstwa, świetlówki itp.) powinny być używane specjalnie do tego celu przeznaczone pojemniki lub worki wykonane z tworzyw sztucznych o kolorach innych od podanych wyżej.
4.    Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi.
5.    Na terenie budowy wykonywanie obowiązków utrzymania czystości i porządku należy do wykonawcy robót budowlanych.
6.    Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia niezbędnych urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po jej zakończeniu do ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.    Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że dana nieruchomość nie leży w wyznaczonej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody lub w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych. Powstające w wyniku mycia pojazdów ścieki nie mogą powodować pogorszenia stanu wód i powierzchni ziemi.
8.    Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
             
 
ROZDZIAŁ III
 
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
 
§ 6
1.    Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy Turek to:
a)    pojemniki na odpady o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, lub o pojemnościach innych, pośrednich pomiędzy 80 l  a  1100 l;
b)    worki z tworzyw sztucznych lub pojemniki, przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielkowymiarowych;
c)    kontenery na odpady komunalne lub budowlane.
2.    Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a)    nie należy montować koszy w miejscach utrudniających swobodne poruszanie się,
b)    pojemność koszy montowanych na stałe nie powinna przekraczać 50 litrów,
c)    wygląd zewnętrzny powinien harmonizować z otoczeniem.
3.    Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być dostosowana do liczby mieszkańców danej nieruchomości i cyklu wywozu, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów, jednak nie może to być mniej niż 1 pojemnik 80 l na nieruchomość.
4.    Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujący normatyw: jeden mieszkaniec na wsi wytwarza 20 litrów odpadów komunalnych na tydzień.
5.    Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub workach o odpowiednich kolorach i przekazywać przedsiębiorcom lub też bezpośrednio umieszczać odpady w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Turek.
6.    Odpady wielkogabarytowe zbiera się w miejscu wydzielonym na nieruchomości  usytuowanym w sposób nie utrudniający ich odebrania.
7.    Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na nieruchomości.
8.    Odpady niebezpieczne, powstające na terenie nieruchomości należy przekazywać przedsiębiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.
9.    Odpady organiczne mogą być kompostowane na terenie nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości. Kompostownik winien być zlokalizowany minimum 2 m od granicy sąsiedniej nieruchomości.
10. Pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości .
11. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.
12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
13. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1)    zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2)    zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 7
 
1.    Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia z przedsiębiorcą umowy na odbiór odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług przedsiębiorcy w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat.
3.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazania ww. dokumentów na żądanie Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Turek - w przypadku przeprowadzania kontroli.
4.    W przypadku nie zawarcia przez właściciela nieruchomości umowy na odbieranie odpadów komunalnych, lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wójt Gminy Turek wydaje z urzędu decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której ustala:
a)    sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania;
b)    obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, łącznie z terminami uiszczania opłat;
c)    wysokość opłat z zastosowaniem stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy Turek jako górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.
5.    Decyzja o której mowa wyżej jest wydawana na okres 1 roku. Przedłużenie decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres następuje wówczas, jeżeli właściciel nieruchomości nadal nie przedstawi umowy na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty wydania decyzji.
6.    Na terenie gminy Turek ustala się minimalny okres opróżniania pojemników i kontenerów z odpadami oraz zbiorników na nieczystości ciekłe:
a)    dla odpadów komunalnych zmieszanych - przynajmniej jeden raz w miesiącu przy założeniu kompostowania przydomowego odpadów biodegradowalnych - w przeciwnym razie wywóz powinien się odbywać raz na dwa tygodnie, oczywiście nie dopuszczając do przepełnienia pojemników lub kontenerów oraz powstawania w nich procesów gnilnych;
b)    dla odpadów zbieranych selektywnie - wg harmonogramu ustalonego z przedsiębiorą z którym została zawarta umowa na odbieranie odpadów lub po doraźnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości czy też organizatora imprez.
c)    dla odpadów wielkogabarytowych - na podstawie harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą z którym zawarta została umowa na odbieranie odpadów komunalnych;
d)    dla odpadów niebezpiecznych - w miarę zapełnienia się wyznaczonych do tego rodzaju odpadów pojemników lub worków;
e)    dla nieczystości ciekłych - w miarę potrzeb, niedopuszczając jednak do przepełnienia zbiorników bezodpływowych i przedostania się nieczystości do ziemi i wód gruntowych;
7.    Organowi gminy przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe w przypadku wystąpienia znaczących rozbieżności co do poboru wody pitnej i usuniętych nieczystości ciekłych na podstawie dowodów płacenia jednostkom wywozowym lub administracyjnym
8.    Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
9.    Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych, kiosków obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych przed użytkowanymi lokalami i zapewnić ich opróżnianie z częstotliwością zapewniającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
10. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
 
 
ROZDZIAŁ V
 
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do składowania na składowiskach odpadów.
 
§ 8
 
1.    Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów ustala się na poziomie:
a)    w 2006r. - nie więcej niż 83 % (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
b)  w 2010 r.- nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej masy odpadów  ulegających biodegradacji,
a)    w 2014r. - nie więcej niż 53% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wynoszących w gminie Turek - 832,50 Mg
2.    Zgodnie z zapisami GPGO i treścią niniejszego regulaminu, przedsiębiorcy są zobowiązani do osiągnięcia w roku 2006 poziomu odzysku i recyklingu odpadów na następującym poziomie:
-    opakowaniowych z papieru i tektury 45% recyklingu,
-    opakowaniowych ze szkła                             35% recyklingu,
-    opakowaniowych z tworzyw sztucznych       22% recyklingu,
-    opakowaniowych metalowych                      35% recyklingu,
-    opakowaniowych wielomateriałowych         20% recyklingu,
-    wielkogabarytowych                                       26%zebranych selektywnie,
-    budowlanych                                                    20% zebranych selektywnie,
-    niebezpiecznych typu komunalnego 22% zebranych selektywnie.
 
 
ROZDZIAŁ VI
 
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.
 
§ 9
 
1.    Na terenie Gminy Turek dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych, na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2.    Na terenie gminy dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.
 
 
ROZDZIAŁ VII
 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
 
§ 10
 
1.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2.    Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3.    Właściciele zwierząt domowych odpowiedzialni są za szkody spowodowane przez ich zwierzęta.
4.    Właściciele zwierząt domowych odpowiedzialni są do natychmiastowego sprzątnięcia odchodów z terenów użyteczności publicznej.
 
§ 11
 
1.    Właściciele psów zobowiązani są do ich wyprowadzania na smyczy, a osobniki agresywne lub zaliczane do ras agresywnych na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wyprowadzania psów bez uwięzi. Zwalnianie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi, poza zabudową mieszkaniową, a opiekun psa powinien mieć możliwość kontroli nad jego zachowaniem.
2.    Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych (w szczególności psów i kotów) na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci i obiektów użyteczności publicznej.
3.    Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą umieszczane w schronisku dla zwierząt przez jednostkę prowadzącą schronisko.
4.    Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone czytelną tabliczką z informacją "uwaga zły pies " i zabezpieczone przed wejściem osób trzecich oraz wyposażone w dzwonek (przy wejściu na posesję).
5.    Osoby będące właścicielami psów są zobowiązane do ich systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.56 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz.625).
 
 
Rozdział VII
 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
 
                                                                       § 12
 
1.    Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:
-    przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
-    posiadanie budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 216 ze zmianami)
-    gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
-    nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasu.
3.    Właściciel zwierzęcia, które padło zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości, zlecając wykonanie usługi  przedsiębiorcy, zajmującemu się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
 
Rozdział VII
 
      Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej
 deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
 
                                                                       § 13
 
1.    Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.
2.    W przypadku pojawienia się populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,   Wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
3.    Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
 
 
Rozdział VIII
 
Postanowienia końcowe
 
§ 14
 
1.    Właściciel umożliwi wstęp na teren nieruchomości upoważnionym przez Wójta Gminy Turek pracownikom Urzędu Gminy Turek, w celu dokonania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.    Na żądanie upoważnionych przez Wójta Gminy Turek, pracowników Urzędu Gminy Turek, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy z przedsiębiorcą, zajmującym się odbieraniem odpadów stałych lub wywozem nieczystości ciekłych oraz do okazania aktualnego dowodu opłat.
3.    Na żądanie upoważnionych przez Wójta Gminy Turek, pracowników Urzędu Gminy Turek, właściciel psa ma obowiązek okazania dowodu szczepienia przeciw wściekliźnie.
4.    Właściwi pracownicy Urzędu Gminy Turek, mają obowiązek udzielania zainteresowanym mieszkańcom lub podmiotom gospodarczym, żądanych informacji z zakresu postępowania z odpadami i nieczystościami ciekłymi.
5.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6.    Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz.114 ze zmianami).
 
 
 
                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
 
     /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek