2006

Uchwała Nr XXXVI/194/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 roku

Uchwała Nr XXXVI/194/06
Rady Gminy Turek
z dnia  16 marca 2006 roku
 
              w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na rynku krajowym, na realizacje  zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
 
 
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
 
             Uchyla się Uchwałę  Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na rynku krajowym, na realizacje  zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
 
§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                   (Ireneusz Kolenda)
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/194/06
Rady Gminy Turek
z dnia 16 marca 2006 r.
 
 
 
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na rynku krajowym, na realizacje  zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
 
 
 
 
                     Uchylenie Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  na rynku krajowym, na realizacje  zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki" jest spowodowane zabezpieczeniem środków na realizację powyższego zadania z dochodów budżetu gminy na 2005 rok.
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek