2006

U C H W A Ł A N R XXXVI/195/06 r.Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r.

                                                                            
U C H W A Ł A   N R  XXXVI/195/06 r.
 
Rady Gminy Turek
z dnia 16 marca 2006 r.
 
 
w sprawie :  zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
                    
                   
 
    Na podstawie art.  18 ust. 2 punkt 9 lit. ,, a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 ze  zmianami/ art. 13 ust.1 i art. 15 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603  ze zmianami ./ Rada Gminy Turek uchwala co następuje :
 
 
                                                                 § 1
 
1.    Dokonać zamiany działki oznaczonej  numerem geodezyjnymi  254/2 o pow. ogólnej 106 m2 stanowiącej własność Gminy Turek, na działki oznaczone numerami geodezyjnymi 252/1. 253/4 o pow. ogólnej 1096 m2 , stanowiące własność osoby fizycznej, położone w m. Żuki. Za różnice wynikające z zamiany gruntów za pow.   990 m2 będzie wypłacona dopłata na rzecz jego właściciela.
2.    Ustala się jednakowe stawki ceny 1m2 gruntu w wysokości 5,00 zł.  dla każdej z nieruchomości, stawkę ustalono w wyniku negocjacji.
 
 
§ 2
 
 
Nabyte działki przeznaczyć na poszerzenie drogi gminnej w m. Żuki.
 
 
§  3
 
 
 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek
 
 
§   4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                     /   Ireneusz Kolenda  /
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Nr  XXXVI/195/06 r.  Rady Gminy Turek
 
z dnia  16 marca 2006 r.
 
 
    Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła dokonać zamiany nieruchomości działki oznaczonej numerem geodezyjnym 254/2 o pow. ogólnej 106 m2 na działki oznaczone numerami geodezyjnymi 252/1 i 253/4 o pow. ogólnej 1096 m2 położone w m. Żuki. Za różnicę wynikłą z zamiany gruntów za pow. 990 m2 będzie wypłacona dopłata na rzecz jego właściciela.
Ustalono jednakowe stawki ceny 1 m2 gruntu w wysokości 5,00 zł. dla każdej z nieruchomości , stawkę ustalono w wyniku negocjacji. Jest to cena mieszcząca się w dolnej granicy cen kształtujących się w obrocie prywatnym gruntami.
Zamiana w/w nieruchomości niezbędna  jest w związku z budową drogi gminnej.
 
 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                       / Ireneusz Kolenda / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Nr XXX/153/05   Rady Gminy Turek
 
z dnia  17.06.2005 r.
 
 
    Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła dokonać zamiany nieruchomości działek oznaczonych numerami geodezyjnym 253/6, 253/8 i 253/9 o pow. ogólnej 850 m2 na działki oznaczone numerami geodezyjnymi 241/11, 242/2 i 239/4 o pow. ogólnej 1367 m2 położone w m.Szadów Księży. Za różnicę wynikłą z zamiany gruntów za pow. 517 m2 będzie wypłacona dopłata na rzecz jego właścicieli.
Zamiana w/w nieruchomości niezbędna  jest w związku z budową drogi gminnej.
 
 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                       / Ireneusz Kolenda / 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek