2006

U c h w a ł a Nr XXXVI/196/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r.

 
U c h w a ł a    Nr XXXVI/196/06
Rady   Gminy   Turek
z dnia   16 marca 2006 r.
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek  na 2006 rok           
 
             
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1414),  art . 82,  165, 166 , 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (  Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)
 
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
W Uchwale Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Turek  z dnia  29 grudnia 2005r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2006 r.  wprowadza się następujące zmiany :
 
  1. W załączniku Nr 2 wydatki budżetu do uchwały budżetowej wprowadza się   
      zmiany  w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 756 rozdz. 75647 § 4110 kwotę        1.200,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4120                     170,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4170                  7.000,00 zł.
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę    25.568,85 zł. pl. po zm. 3.448.488,85zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                       465,20 zł.                       10.315,20zł.
dz. 900 rozdz. 90001 § 4300                    5.000,00 zł.                         8.000,00zł.
 
      c)  w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
           dz. 756 rozdz. 75647 § 4300                   8.370,00 zł.  pl. po zm.         1.630,00zł.
           dz. 801 rozdz. 80101 § 4440                 29.266,96 zł.                      109.092,04zł.
           dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                      685,80 zł.                          7.654,20zł.
           dz. 801 rozdz. 80110 § 4440                   1.081,29 zł.                        48.918,71zł.
 
2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej  " Przychody i rozchody budżetu  na 2006 rok"   
    otrzymuje brzmienie załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
3.  § 4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę  4.257.257,00 zł.   
     zastępuje się kwotą  4.282.825,85  zł.
     Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  " Plan inwestycji na 2006 r.", otrzymuje   
     brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
 
 4. W § 10 załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej określający  prognozę kształtowania  
     się długu gminy Turek  na koniec roku budżetowego  2006 i lata następne, otrzymuje
     brzmienie załącznika  Nr 3 do niniejszej uchwały .
 
 5. W § 13 załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej określający limity wydatków na 
     wieloletnie programy inwestycyjne  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej 
     uchwały.
 
 
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady                              
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Załącznik  Nr 1
                                                                       do Uchwały  Nr XXXVI/196/06                                                                                
                                                                       Rady Gminy Turek
                                                                       z dnia   16.03.2006r.
 
                                Przychody i Rozchody   Budżetu
na     2006  rok
 
 
lp.
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
 
 
Razem
 
 
 
2.209.898,00 zł.
 
94.596,00 zł.
 
przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym
§  952
 
 
2.209.898,00 zł.
 
 
 
 
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów
§ 993
 
 
 
 
94.596,00 zł.
1.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków - Umowa Nr 96/P/OA/I/05
 
30.000,00 zł.
2.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków - Umowa Nr 08/2005/01/CEB/069 z dnia 20.09.2005r.
 
64.596,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                         do Uchwały Nr XXXVI/196/06
                                                                                                                                                          Rady Gminy Turek
                                                                                                                                                          z dnia 16 marca 2006 r.
 
Prognoza kształtowania się długu
Gminy Turek na koniec roku budżetowego 2006
i na lata następne
                                                                                                                          w złotych
lp.
Wyszczególnienie pożyczek i kredytów
W latach
Stan zadłużenia  na 1 stycznia
Stan zadłużenia na 31 grudnia
Wzrost kwoty długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w  trakcie roku budżetowego 2006
Obciążenie budżetu z tytułu raty spłat kapitałowych w poszczególnych latach
Obciążenia budżetu z tytułu spłaty  odsetek w poszczególnych latach
Ogółem obciążenia budżetu z tytułu : rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach
1.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
 
 
160.000
130.000
104.000
78.000
52.000
 
 
 
130.000
104.000
78.000
52.000
 
 
 
 
30.000
26.000
26.000
26.000
52.000
 
 
4.800
3.900
3.120
2.340
1.560
 
 
34.800
29.900
29.120
28.340
53.560
 
2.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska  przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków
 
2006
2007
2008
2009
2010
 
306.839
242.243
177.647
113.051
48.455
 
242.243
177.647
113.051
48.455
 
 
64.596
64.596
64.596
64.596
48.455
 
 
7.320
5.490
3.660
1.830
915
 
71.916
70.086
68.256
66.426
49.370
3.
1.Planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.209.898
2.032.000
1.524.000
1.016.000
508.000
2.209.898
2.032.000
1.524.000
1.016.000
508.000
2.209.898
177.898
508.000
508.000
508.000
508.000
38.100
60.960
45.720
30.480
15.240
7.620
38.100
238.858
553.720
538.480
523.240
515.620
 
Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 
466.839
2.582.141
2.313.647
1.715.051
1.116.455
508.000
 
2.582.141
2.313.647
1.715.051
1.116.455
508.000
2.209.898
 
94.596
268.494
598.596
598.596
608.455
508.000
 
50.220
70.350
52.500
34.650
17.715
7.620
 
144.816
338.844
651.096
633.246
626.170
515.620
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXXVI/196/06
                                                                                                                                                          Rady Gminy Turek
                                                                                                                                                          z dnia  16 marca 2006r.
 
Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
 
Nr
Nazwa programu
Jednostka realizująca program
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
w tym:
wydatki
poniesione
rok
2006
rok 2007                         
rok
 2008
1.
Rewaloryzacja zespołu dworsko- parkowego w Słodkowie
Urząd Gminy Turek
2005- 2006
558.135 zł.
130.798zł.
z czego:
1. budżet gminy 74.985,00zł.
2. dotacja od Ministra Kultury 55.813zł.
 
427.337zł.
z czego:
1. budżet gminy 427.337,00 zł.
 
0 zł.
0 zł.
2.
Budowa gimnazjum w m. Słodków
Urząd Gminy Turek
2005-2008
4.588.010zł.
108.010zł.-środki własne
250.000zł.-środki własne
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2006-04-27 10:53:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2006-04-27 10:53:56)
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek