2006

U c h w a ł a Nr XXXVII/198/06 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2006 r.

 
U c h w a ł a    Nr  XXXVII/198/06
Rady   Gminy   Turek
z dnia  25 kwietnia 2006 r.
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek  na 2006 rok           
 
             
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220,  Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1414),  art .  165, 166  i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (  Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)
 
 
Rada Gminy w Turku uchwala , co następuje :
 
 
§  1
 
W Uchwale Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Turek  z dnia  29 grudnia 2005r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Turek  na 2006 r.  zmienionej :
- Uchwałą Nr XXXVI/196/06 Rady Gminy Turek z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy Turek na 2006r. ,
- Zarządzeniem Nr 57/06 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian 
   w budżecie gminy Turek na 2006 r.,
 wprowadza się następujące zmiany :
 
1. W § 1 dochody budżetu gminy kwotę 12.628.834,00 zł. zastępuje się kwotą   
    12.774.001,00 zł.
 
2. W § 2 wydatki budżetu gminy kwotę 14.744.136,00  zł. zastępuje się kwotą 
    14.889.303,00 zł.
 
 
3.W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, 
    zwiększając dochody budżetu o kwotę 145.167,00 zł.  w   następujących    
    podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
    a) w zakresie zadań własnych wprowadza się :
        dz. 921 rozdz. 92195 § 6299  kwotę  45.056,00 zł.
 
    b) w zakresie zadań własnych zwiększa się :
        dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 17.238,00 zł. pl. po zm.     1.604.849,00zł.
        dz. 758 rozdz. 75801 § 2920               82.873,00 zł.                     4.057.526,00zł.
 
 4.W załączniku Nr 2 wydatki budżetu do uchwały budżetowej wprowadza się   
    zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 145.167,00 zł.  w   następujących  
    podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a)    w zakresie zadań własnych wprowadza się :
dz. 900 rozdz. 90002 § 6050  kwotę      12.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 6610  kwotę      55.900,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 6059  kwotę      45.056,00 zł.
 
 
b)    w zakresie zadań własnych zwiększa się :
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę      2.493,72  zł. pl. po zm.        2.993,72zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                100.743,13 zł.                     123.743,13zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                  25.000,00 zł.                     120.000,00zł.
 
      c)  w zakresie zadań własnych zmniejsza się :
           dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                  63.000,00 zł.  pl. po zm.3.385.488,85zł.
           dz. 921 rozdz. 92195 § 6050                  33.025,85 zł.                     394.311,15zł.
         
 
5.  § 4  wydatki z budżetu na inwestycje  i zakupy inwestycyjne  kwotę  4.282.825,85 zł.   
     zastępuje się kwotą  4.268.856,00  zł.
     Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  " Plan inwestycji na 2006 r.", otrzymuje   
     brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
 
6. Skreśla się  § 10 uchwały budżetowej  i załącznik Nr 9  do uchwały budżetowej  
    określający prognozę  kształtowania się długu gminy Turek  na koniec roku 
    budżetowego  2006 i lata następne.
 
 7. W § 13 załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej określający limity wydatków na 
     wieloletnie programy inwestycyjne  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej 
     uchwały.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Turek.
 
§  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady                              
 
                                                                            ( Ireneusz Kolenda)
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                          do Uchwały Nr XXXVII/198/06
                                                                                                                                                          Rady Gminy Turek
                                                                                                                                                          z dnia 25.04.2006r.
 
Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
 
Nr
Nazwa programu
Jednostka realizująca program
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
w tym:
wydatki
poniesione
rok
2006
rok 2007                         
rok
 2008
1.
Rewaloryzacja zespołu dworsko- parkowego w Słodkowie
Urząd Gminy Turek
2005- 2006
452.579,15 zł.
13.212,00zł.
z czego:
1. budżet gminy 13.212,00zł.
 
439.367,15zł.
z czego:
1. budżet gminy 394.311,15 zł.
2. dotacja od Ministra Kultury 45.056,00zł.
 
0 zł.
0 zł.
2.
Budowa gimnazjum w m. Słodków
Urząd Gminy Turek
2005-2008
4.588.010zł.
108.010zł.-środki własne
250.000zł.-środki własne
2.120.000zł.-środki własne
2.110.000zł.
środki własne
3.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Słodków Kolonia i Grabieniec na odcinku od km 0+000,00 do km 3+332,00
Urząd Gminy Turek
2005-2006
1.758.108,71zł.
4.032,14zł.
z czego:
1. budżet gminy 636,39zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- ZPORR - 2.996,25zł.
3. Budżet państwa- Ministerstwo Gospodarki i Pracy - 399,50
1.754.076,57zł.
z czego:
1. budżet gminy 263.111,49zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- ZPORR - 1.315.557,42zł.
3. Budżet państwa- Ministerstwo Gospodarki i Pracy - 175.407,66zł.
0 zł.
0 zł.
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/198/06
Rady Gminy Turek
z dnia 25 kwietnia 2006r.
 
           W uchwale Nr XXXVII/198/06 Rady Gminy Turek z dnia  25 kwietnia 2006r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 145.167,00  zł.  w związku z czym plan dochodów na 2006 r. wynosi  12.774.001,00 zł.
Na powyższe zwiększenie planu składają się
- zwiększone udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  
  podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie  17.238,00 zł.
- zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 82.873,00 zł.
-  dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w 
   kwocie  45.056,00 zł.
         Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 145.167,00 zł. i  plan po zmianach wynosi 14.889.303,00 zł.
Na powyższe zmiany składają się :
  1. Ogrodzenie wysypiska śmieci w m. Cisew w kwocie 12.000,00 zł.
  2. Dotacja celowa dla Miasta Turek  na budowę cmentarza komunalnego w m. Słodków Kol. w związku z wcześniejszym porozumieniem w kwocie   55.900,00zł.
  3. Wydatki bieżące w  pozostałej działalności administracji publicznej w kwocie 2.493,72 zł.
  4. Rozliczenie środków  z lat ubiegłych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100.743,13 zł.
  5. Zwiększenia środków na budowę oświetlenia ulicznego w m. Korytków w kwocie 25.000,00 zł. , wprowadzono  wykonanie dokumentacji w m. Cisew  i Obrzębin ( ul. Storczykowa) w ramach środków na wyk. dokumentacji w m. Turkowice.
  6. Zwiększenia środków  na "Rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie" w kwocie 12.030,15 zł. Wydzielono z tych środków dotacje od Ministra Kultury w kwocie 45.056,00 zł.
  7. Zmniejszono wydatki na budowę dróg o kwotę 63.000,00 zł. w tym:
      - budowa drogi w m. Obrzębin + 83.000,00 zł.
      - budowa drogi w m. Chlebów  - 79.000,00 zł.
     - budowa drogi w m. Szadów Księży - 67.000,00 zł.
Wprowadzono w załączniku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  zmiany w finansowaniu zadania inwestycyjnego p.n. " Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Słodkowie".
 
                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                        / Ireneusz Kolenda /
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek