2006

U C H W A Ł A XXXVII/ 199 /06 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2006r.

                                     
 
                 U C H W A Ł A XXXVII/ 199 /06   
Rady Gminy Turek
z dnia 25 kwietnia 2006r.
 
w sprawie  absolutorium dla Wójta  Gminy Turek za 2005 rok.
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.Dz.U. nr 142 poz.1591, ze zm.) oraz art.199  ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.)po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005rok na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Turek, uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Turek absolutorium za 2005 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
       Przewodniczący Rady
    / Ireneusz Kolenda /
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek