2006

Uchwała Nr XXXVIII/200/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r.

                                                Uchwała Nr XXXVIII/200/06                                  
                                                Rady Gminy Turek
                                                z dnia 29 czerwca 2006r.
 
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm. /,  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm./ oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13, poz.123 ze zmianami ) Rada Gminy Turek ustala co następuje :
 
 
§ 1
 
 
Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Turek w Słodkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
 
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
 
§ 3
 
 
Traci moc Uchwała  Nr XIII/83/92 r. Rady Gminy Turek z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotek Publicznej z siedzibą w Słodkowie oraz Uchwała nr XXIV/163/01 r. Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Słodkowie.
 
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                                               /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/200/06
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2006r.
 
 
Po dniu podjęcia Uchwały Nr XIII/83/92 r. Rady Gminy Turek w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie wprowadzone zostały istotne zmiany w przedmiocie zasad regulujących działalność bibliotek publicznych wyrażone w nowelizacji ustawy o bibliotekach.
      Stąd zasadne jest uchwalenie nowego statutu zamiast wprowadzania kolejnych zmian do dotychczas obowiązującego.
 
                                                                                               Przewodniczący Rady
 
                                                                                               /  Ireneusz  Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek