2006

Uchwała nr XXXVIII/203/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006r

 
                                                         Uchwała nr XXXVIII/203/06
Rady Gminy Turek
z dnia29 czerwca 2006r.
 
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art.12 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przyjąć projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                              /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały nr XXXVIII/203/06
                                                             Rady Gminy Turek
                                                        z dnia 29 czerwca 2006r.
:
 
 
Rada Gminy Turek podjęła inicjatywę wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości na rzecz osób podejmujących działalność gospodarczą w oparciu o treść art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84).
Przygotowany projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291), stąd konieczność podjęcia wstępnej uchwały aprobującej podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady
                                                                                         /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Turek.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Turek .
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Turek za 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Turek na 2006 rok
w sprawie : zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Żuki
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/160/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. " Budowa drogi Turkowice - Żuki"
w sprawie: uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Turek.
sprawie: przyjęcia zaktualizowanego "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Turek"
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny".
w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 .
w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Turek