2006

UCHWAŁA NR I/1/06 Rady Gminy Turek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR  I/1/06
Rady Gminy Turek
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że na Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym wybrano Radnego Ireneusza Kolendę .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                     Przewodniczący Obrad
 
                                                                                         /Czesław Danisz/
Lista wiadomości