2006

UCHWAŁA NR I/2/06 Rady Gminy Turek z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR  I/2/06
Rady Gminy Turek
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym wybrano Radnego Zdzisława Światłowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                 /Ireneusz Kolenda/ 
Lista wiadomości