2006

UCHWAŁA Nr II / 4 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr II / 4 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 21001 r. ze zmianami/
oraz § 76 i § 77 Statutu Gminy /publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego  Nr 61 poz. 1140. z 2003 r./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się Radnego Kałużnego Janusza  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                        /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości