2006

UCHWAŁA Nr II / 3 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr II / 3 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 5 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
Na podstawie art. 18 a ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/ Rada Gminy Turek 
 
§ 1.
 
Powołuje Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1. Kałużny Janusz.
2. Danisz Czesław
3. Ćwikliński Ryszard
§ 2.
 

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                          /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości