2006

UCHWAŁA Nr II / 5 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady.

UCHWAŁA Nr II / 5 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z 21001 r. ze zmianami/
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
W celu realizacji swych zadań powołuje składy osobowe stałych komisji:
1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, której przedmiotem działania jest: projekt budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy - w składzie osobowym:

1. Gromada Józef 
2. Cupryn Agnieszka
3. Wągiel Arkadiusz
4. Karbowy Jan
5. Jakubowski Eugeniusz

2. Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, której przedmiotem działania jest: ochrona środowiska, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż. - w składzie osobowym:
1. Zagozda Henryk
2. Rybka Katarzyna
3. Karbowska Aleksandra
4. Wojtkowiak Andrzej
5. Światłowski Zdzisław

§ 2.

Do zadań komisji należy:
- kontrola wykonania uchwał i poleceń rady,
- opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
- inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb.
 
§ 3.
Wykonanie uchwał zleca się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości