2006

UCHWAŁA nr II/6/06 RADY GMINY TUREK z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu pracy wobec Wójta Gminy

UCHWAŁA nr II/6/06
RADY GMINY TUREK
z dnia 5 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności
z zakresu pracy wobec Wójta Gminy
 
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
Rada Gminy Turek   uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek wykonywanie za pracodawcę
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Turek, za wyjątkiem ustalania
wynagrodzenia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości