2006

UCHWAŁA Nr III / 7 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2007 rok

UCHWAŁA Nr III / 7 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/ Rada Gminy Turek
uchwala co następuje:
 
§ 1.

Zatwierdza plan pracy Rady Gminy na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                              /Ireneusz Kolenda/
 
 
Załącznik do Uchwały Nr III / 7 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
Plan pracy Rady Gminy Turek na 2007 rok.
Styczeń
1. Uchwalenie budżetu Gminy Turek na 2007 rok.
2. Zadania  inwestycyjne na terenie gminy Turek związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego w 2007 r.
3. Informacja o działalności Izb Rolniczych na rzecz rolnictwa za 2006r.
4. Informacja o stanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Turek oraz zadań     inwestycyjnych na 2007r.

Luty
1. Informacja o działalności ARiMR
Marzec / Kwiecień
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek na 2006 rok.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. Informacja o działalności GOPS.
Maj / Czerwiec
1. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Turek i o możliwościach zatrudnienia.
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
3. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      za 2006 rok.
Wrzesień
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2007 roku.
Listopad
1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.
Grudzień
1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.
2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy.
3. Uchwalenie budżetu gminy Turek na 2008 rok.
 

                                                                   Przewodniczący Rady
            
                                                                     /Ireneusz Kolenda/ 
Lista wiadomości