2006

UCHWAŁA Nr III / 15 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących K

UCHWAŁA Nr III / 15 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji Rady.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), §  pkt. 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy ( Dz. U. z 2000 r. Nr 61,  poz. 710 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu podróży służbowych radnych gminy 9 Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 280 ) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
§ 1.

Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1000.00 złotych / słownie jeden tysiąc złotych /.
§ 2.

Ustala się miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 800.00 złotych / słownie osiemset złotych /.
§ 3.

Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczących Komisji Rady w wysokości 600.00 / słownie sześćset złotych /
§ 4.

Wypłata diet następuje do dnia  10  następnego  miesiąca.
 
§ 5.

W przypadku wykonywania przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy podróży służbowej samochodem nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek określonych przepisami § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 151, poz. 1720 ).
 
§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXV / 133 / 04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem pojęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007r.
  

  
                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                
                                                                                  /Ireneusz Kolenda/ 
Lista wiadomości