2006

UCHWAŁA Nr III / 16 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Turek miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

UCHWAŁA Nr III / 16 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy  Turek  miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się wójtowi gminy miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300  km.
 
§ 2

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń .
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                           
                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                
                                                                                /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości